fbpx

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wymaga ponoszenia związanych z nim kosztów. Nieco odmiennie kształtują się koszty przedsiębiorcy, który po raz pierwszy ubiega się o wydanie zezwolenia, od tych, jakie ponoszą bardziej doświadczeni sprzedawcy napojów alkoholowych. przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim.


OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLENIA DETALICZNEGO

Przedmiotową dziś kwestię wysokości opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, reguluje znana nam doskonale, ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która opłaty z tego tytułu przeznacza na realizację swoich celów.

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnosi na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, opłatę w wysokości:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa;
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Jak większość zapisów przywołanej ustawy, także i ten został sformułowany w sposób dość nieszczęśliwy. W przepisie, który znajdziemy w art. 11(1) ust. 3, czytamy bowiem o przedsiębiorcy rozpoczynającym działalność gospodarczą, co może sugerować, iż opłatę tę wnosi się tylko raz przy okazji rozpoczynania działalności gospodarczej, jako takiej. Oczywistym jest, że przepis ten odnosi się do rozpoczynania działalności w danym miejscu. Nie powinno zatem budzić wątpliwości, iż opłatę taką wnosimy odrębnie dla każdego, nowego punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcą rozpoczynającym działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, będzie bowiem w rozumieniu ustawy, zarówno przedsiębiorca, który w roku poprzedzającym wydanie zezwolenia nie prowadził tego rodzaju działalności gospodarczej w ogóle, jak też przedsiębiorca, który występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w nowym miejscu. Będzie nim także przedsiębiorca, który prowadził dotąd działalność w zakresie sprzedaży innego rodzaju napojów alkoholowych (np. posiadał zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 18% alkoholu a teraz występuje o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Z góry ustalone koszty o których mowa powyżej, ponoszą też przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży w roku poprzednim, nie przekracza ustawowych limitów (o czym w dalszej części).

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, opłatę za korzystanie z zezwolenia oblicza bowiem zależnie od wielkości sprzedaży. Jest w związku z tym obowiązany złożyć do dnia 31 stycznia, pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Jeżeli przedsiębiorca nie złoży powyższego oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem należnej opłaty dodatkowej, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu.

UWAGA! Przedsiębiorca, który utracił zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Opłaty za korzystanie z zezwolenia naliczane są w sposób następujący:

 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim, napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów
  alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł
 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim, napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu, w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł 
 • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim, napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu, w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 77 000 zł

Wartość sprzedaży, o której tu mowa stanowi kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (brutto) – art. 2(1) ust. 8.

W przypadku gdy opłaty musimy naliczać dla niepełnego roku, tj. roku w trakcie którego wydano zezwolenie lub w którym ustała jego ważność, wysokość wymaganych opłat należy przekalkulować proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia (zarówno dla opłat za wydanie jak też za korzystanie z zezwolenia).

UWAGA! Przedsiębiorca jest zobowiązany samodzielnie wyliczyć wysokość opłaty. Wartość sprzedaży należy zaś obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Wiele gmin stara się dziś wychodzić naprzeciw przedsiębiorcy i ułatwić mu proces obliczania należnych opłat, proponując dostępne on-line kalkulatory. Przykładem jest choćby skrypt dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Warto pamiętać, iż opłata za wydanie i korzystanie z zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, a wnoszona być może jednorazowo bądź też w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.


DO KTÓREJ KATEGORII NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZALICZAMY DRINKI?

Kłopot sprawia często podejście do drinków w których mieszamy napoje o różnej zawartości alkoholu z napojami bezalkoholowymi. Zgodnie z art. 18 ust. 14 ustawy, przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. Należy zatem przyjąć, iż drinki, czyli owe mieszaniny napojów alkoholowych, należy także wliczać do wielkości wartości sprzedaży dla napojów w tej właśnie kategorii.

Mieszanie alkoholi w drinkach a rodzaj zezwolenia


OPŁATY ZA WYDANIE ZEZWOLENIA HURTOWEGO

Opłaty za wydanie z zezwoleń hurtowych na sprzedaż napojów alkoholowych, są oczywiście zależne od rodzaju napojów alkoholowych, i tak opłata za wydanie zezwolenia na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:

 • 4000 zł dla napojów dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo
 • 4000 zł dla napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa

w przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1 000 000 zł. Jeśli w roku poprzednim przekroczyliśmy ten limit, wartość opłaty wynosi 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł.

 • 22 500 zł za 250 tys. litrów 100% alkoholu dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu

Co ciekawe, dla przedsiębiorców zaopatrujących statki, pociągi i samoloty a także dla przedsiębiorców uprawnionych do wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w ilości do 10 tys. litrów 100% alkoholu rocznie, opłatę za wydanie zezwolenia  ustala się stosownie do deklarowanego obrotu.

Opłata za wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększającej ilość tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach, wynosi
50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania.


CO Z PRODUCENTAMI NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH?

Obrót hurtowy napojami alkoholowymi, stanowi zakup napojów alkoholowych w celu dalszej ich odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia. Sprzedaż detaliczna nie doczekała się jednak podobnej definicji legalnej (kto to pisał?!), należy jednak przyjąć a contrario, że dotyczy ona sprzedaży napojów alkoholowych nieprzedsiębiorcom, którzy ostatecznie napoje te spożytkują – czyli sprzedaży konsumentom.

Producent napojów alkoholowych może zatem sprzedawać swoje produkty:

 • konsumentom
 • przedsiębiorcom detalicznym (HoReCa)
 • hurtownikom

Nie budzi oczywiście wątpliwości, iż producent napojów alkoholowych, który chce je sprzedawać bezpośrednio konsumentom, powinien posiadać zezwolenie detaliczne. Jeśli producent chce zaś oferować swoje produkty innym przedsiębiorcom, którzy będą je odsprzedawali konsumentom (restauracje, sklepy, hotele, itp.) powinien posiadać zezwolenie hurtowe. Opłaty za wydanie i korzystanie z tych zezwoleń będą, jak już wiemy, wynikały z wielkości sprzedaży w odpowiadających im kanałach sprzedaży w roku poprzednim. Musimy jednak pamiętać, iż ustawodawca pozostawił producentom specjalną furtkę – mogą oni bowiem sprzedawać swoje wyroby bezpośrednio odbiorcy hurtowemu. Sprzedaż taka nie będzie co oczywiste, sprzedażą detaliczną, nie będzie jednocześnie wypełniać znamion sprzedaży hurtowej (zakup napojów alkoholowych w celu dalszej ich odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia) jako, że alkohol ten nie jest nabywany. Nadto należy zauważyć, że skoro producentowi alkoholu sprzedającemu swoje produkty hurtownikowi nie jest potrzebne własne zezwolenie hurtowe to i problem naliczania opłaty za jego wydanie pozostaje poza obszarem jego zainteresowań. Nie ma zatem podstaw aby wielkości sprzedaży pomiędzy producentem a hurtownikiem, uwzględniać przy obliczaniu kosztów zezwoleń.


OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA WYPRZEDAŻ ZAPASÓW 

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu wynosi 1000 zł.  Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu jest już jednak pobierana proporcjonalnie, w zależności od ilości litrów 100% alkoholu, zgłoszonej we wniosku o zezwolenia na wyprzedaż zapasów, stosownie do należnej dla danej kategorii produktów, wysokości opłaty za zezwolenie hurtowe.


 

Komentarze
 • Wydaje mi się, że artykuł jest nie do końca precyzyjny. Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy prohibicyjnej, która znosi obowiązek informowania organu zezwalającego o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przez sprzedawców hurtowych. Oczywiście usunięty przepis nie dotyczył wprost opłat, lecz warunków korzystania z zezwolenia, niemniej ze wstępu artykułu można zrozumieć, iż sprzedawcy hurtowi również muszą do 31 stycznia złożyć oświadczenie (a nie muszą). Jeżeli dobrze rozumiem, oświadczenia i opłaty sprzedawcy hurtowi składają każdorazowo z wnioskiem o wydanie kolejnego zezwolenia. Mylę się?

  • Tak jest w istocie. Nie znajduję w moim wstępie bezpośredniej sugestii, że deklaracje dotyczą także sprzedaży hurtowej ale zgadzam się, że niedopowiedzenie też może wprowadzać w błąd 🙂 Doprecyzowałem wstęp. Oczywiście przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż hurtową, deklarują wielkość sprzedaży za poprzedni rok, jedynie przy odnawianiu zezwolenia.

 • Czy będąc winiarzem który prowadzi działalność gospodarczą, jeśli chcę sprzedać większą ilość wina restauracji która posiada zezwolenie na sprzedaż hurtową, ja takowe zezwolenie też muszę posiadać?

  • Nie, sprzedaż do podmiotu który posiada zezwolenie hurtowe nie wymaga zezwolenia.

 • Opłata 4000zł sprzedaż hurtowa uiszczana jest raz do roku czy raz na dwa lata? Słyszałem sprzeczne informacje od producentów, a nie mogę się dokopać do jednoznaczniej odpowiedz w Internecie.

  Pozdrawiam

  • Jest to opłata za wydanie zezwolenia, które to wydane być może na okres do 2 lat. 4000 płacimy zatem w praktyce za raz na dwa lata.

  • Chcialabym sprzedawac legalnie nalewki (pow40%) wlasnej roboty klientom – osobom prywatnym. Z jakimi oplatami wiazaloby sie zezwolenie na to?

   • Nie w kosztach jest problem ale w całej procedurze związanej z produkcją nalewek. Działalność taka stanowi regulowaną działalność gospodarczą i wymaga uzyskania wpisu w rejestrze prowadzonym przez ministra rolnictwa. Nadto mamy do czynienia z produktem spożywczym, akcyzowym i alkoholowym. Musimy więc spełnić wymagania także w tym zakresie. We wrześniu planuję kolejny LIVE Z PARAGRAFEM poświęcony produkcji nalewek i innych wyrobów spirytusowych. Serdecznie zapraszam i zachęcam do subskrypcji ALERTU PRAWNEGO na stronie http://www.prawoalkoholowe.pl

 • Czy sklep z zezwoleniem detalicznym, może odsprzedać wódkę innemu sklepowi z zezwoleniem detalicznym?
  Przykład: Czy mogę u producenta kupić paletę wódki, a następnie innym detalistą część odsprzedać?

  • Na podstawie zezwolenia detalicznego możemy sprzedawać jedynie konsumentom. Aby sprzedać do dalszej odsprzedaży trzeba posiadać zezwolenie hurtowe.

 • To jeszcze dla upewnienia się. Jeśli jestem małym producentem alkoholu powyżej 18% to mogę sprzedać do restauracji bez pozwolenia hurtowego?

  • Dla porządku – nie, sprzedaż do sprzedawcy detalicznego (HoReCa) może nastąpić wyłącznie na podstawie zezwolenia hurtowego. Bez zezwolenia możemy zaś sprzedać jako producent jedynie do hurtowni.

 • Pomijając moje poprzednie niepotrzebne pytanie. Wiem, że muszę mieć pozwolenie na sprzedaż hurtową sprzedając do HoReCa ale ile muszę zapłacić jeśli dopiero zaczynam produkcję do 10 tys litrów? Czy wystarczy deklaracja na ten rok?

  • Uzyskanie zezwolenia zawsze wymaga opłaty. Opłatę za wydanie zezwolenia dla przedsiębiorców uprawnionych do wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w ilości do 10 tys. litrów 100% alkoholu rocznie, ustala się stosownie do deklarowanego rocznego obrotu własnymi wyrobami.

 • Witam, czy dobrze rozumiem ze zeby otworzyc hurtownie samego piwa. Czyli kupowac piwo od producenta i sprzedawac piwo do lokali sprzedazy detalicznej potrzebuje tylko koncesji na hurtowa sprzedaz piwa – koszt 4000 zl i zezwolenia na wyprzedaz zapasow 1000 zl ?

 • Czy w takim razie potrzebuje pozwolenia i jakiego jeśli zapewniam usługę na weselach? Nie we własnym lokalu ale w lokalu w którym odbywa się impreza…

  • Zezwolenie dla działalności która polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte. Imprezy zamknięte to takie, które organizowane są w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta na podstawie zawartej z nim umowy.

 • Dziękujesz odpowiedz. A jeżeli jest to jedynie dostarczanie alkoholu bez żywności np bar? Nie ma opcji na taka licencje u nas?

  • Napoje alkoholowe są żywnością. „Żywność” (lub „środek spożywczy”) oznacza jakiekolwiek substancje lub produkty, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub, których spożycia przez ludzi można się spodziewać.

   • Witam, reasumując, jeżeli chcę rozpocząć sprzedaż hurtową alkoholu powyzej 40 procent, aczkolwiek bedzie to obrót do 10 tys litrow rocznie to jakiej opłacie podlegam? Pozdrawiam.

    • Zezwolenie na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu to koszt 22 500 zł rocznie

 • Jakie potrzebuję zezwolenia i jakie opłaty dotyczą -takiego faktu: zakup wina od producenta, a następnie to wino pakujemy z innymi produktami spożywczymi i sprzedaż do firm jako zestawy prezentowe. Jakie dotyczą zagadnienia takiego faktu?

  • Jeśli nasi klienci (firmy, które paczki te kupują będą), będą ostatecznymi odbiorcami, tzn. nie będą dalej odsprzedawać tych paczek, to potrzebujemy zezwolenia detalicznego na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alk. obj.

 • Witam,
  A co w przypadku gdy jako podmiot posiada się zarówno zezwolenie detaliczne i hurtowe na sprzedaż piwa w tym samym punkcie (ten sam adres i budynek). Czy w przypadku pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży w roku poprzednim podajemy sumę sprzedaży detalicznej i hurtowej czy tylko dany składnik sprzedaży zależnie czy odnawiamy/obliczamy opłatę za zezwolenie detaliczne, czy hurtowe?

  • Organowy wydającemu zezwolenie detaliczne (wójt, burmistrz, prezydent), podajemy wyłącznie informacje dotyczące sprzedaży detalicznej. Sprzedaż hurtowa nie jest związana w żaden sposób z tym zezwoleniem ani też nie podlega nadzorowi gminy.

 • Pod którą kategorię podpadają mające więcej niż 4,5% gotowe drinki sprzedawane w puszkach, na przykład whisky z colą? Czy według % podanych na opakowaniu, czy może wg. % alkoholu użytego do wyprodukowaniu napoju?

  • Jeśli są to samodzielne napoje to zgodnie z zawartością alkoholu w gotowym produkcie. Kategorie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są zasadniczo podzielone według zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa). Będzie to zatem przedział od 4,5% do 18% obj. Inna sprawa gdy koktajl taki przygotowywany jest w barze. Wówczas potrzebne jest nam zezwolenie na sprzedaż składników tego koktajlu. https://paragrafwkieliszku.pl//mieszanie-alkoholi-w-drinkach-a-rodzaj-zezwolenia/

 • Witam. Co do drinków – jeśli mieszam w nim tylko alkohole poniżej 18% to taki produkt w systemie mogę oznaczyć koncesją B? Np. Aperol Spritz – aperol 14%, prosecco 11% + woda i cytrusy.

 • Witam, utraciłem koncesję w gminie A na alkohol z uwagi na nie złożenie oswiadczenia czy moge sie ubiegac o koncesje w gminie B ?

  • Zezwolenie wygasło. Wobec czego nowy wniosek będzie można złożyć dopiero po upływie 6 miesięcy. Złożenie wniosku w gminie B nie pomoże. Inna sprawa gdyby to była spółka B 🙂

 • Ok, ale koncesja gminie A byla na lokal w gminie A , teraz chce miec lokal w gminie B, a z lokalu w gminie A chce zrezygnowac, to co wtedy ?

  • W gminie właściwej dla nowego lokalu oczywiście. Sześć miesięcy po wygaśnięciu poprzedniego zezwolenia.

   • Sprawdziłem podane przez Pana informacje dzwoniąc do gminy i niestety jest Pan w bledzie. Okres karencji 6 miesiecy obowiazuje tylko i wylacznie w danym punkcie na ktory zostalo wydane zezwolenie. Nie istotne jest nawet to czy to ta sama czy inna gmina czy spolka. Zezwolenie bylo na dany punkt o tylko tam obowiazuje zakaz sprzedazy alkoholu. Ale dziekuje w ogole za odpisanie.

    • Zaufanie do wszechwiedzy urzędników od dawna mnie fascynuje 😛 Skoro tak tam uważają a Panu to odpowiada to nie widzę jednak problemu 😀 Powodzenia!

     • Witam, a jak to wygląda w przypadku mobilnego baru? Sama usługa barmańska- alkohol wstawia lokal lub para młoda a barman z tego alkoholu tworzy drinka i podaje do konsumpcji gościom tutaj przykładowo weselnym. Czy jest potrzebna jakas koncesja? Pozdrawiam

 • Chcę produkować w rozlewni swój alkohol pod własną marką. Tam też mam skład podatkowy.
  Czy w tej sytuacji, to ta rozlewnia jest producentem, a ja jestem hurtownikiem i musze mieć zezwolenie na sprzedaż hurtową, żeby odsprzedać ten towar do jakiejś hurtowni? Czy to ja jestem producentem i nie muszę mieć zezwolenia?
  Czy jeśli odsprzedam produkt np. do jakiejś sieci, która sprzedaje konsumentom, to musze mieć zezwolenie hurtowe czy detaliczne?
  Dziękuję za pomoc.

  • Producent może sprzedawać hurtownikom jeśli nie posiada własnego zezwolenia hurtowego. Zezwolenie takie przydaje się jednak do współpracy z HoReCa, nawet jeśli jest epizodyczna. Zwracam uwagę, że koszty zezwolenia dla producenta są znacznie mniejsze. Zezwolenie takie będzie oczywiście pozwalało wyłącznie na sprzedaż wyłącznie własnych produktów.

   • A jak przepisy klasyfikują podmiot zlecający produkcję gotowego wyrobu pod własną marką w destylarni ? Czy ma on status producenta?

    • Nie. To zwykle podmiot prowadzący działalność hurtową. Zleca wykonanie alkoholu, oklejenie własną etykietą a następnie odkupuje butelki i sprzedaje we własnej sieci dystrybucji.

 • Czy status producenta uzyskuje także podmiot zlecający produkcję wyrobu spirytusowego u innego producenta (destylarni) ?

  • Status producenta uzyskuje podmiot, który wpisuje się do rejestru. Kontraktowcy są zwykle jedynie hurtownikami. Niestety musimy płacić te 22 tysiące rocznie 🙂

 • Zleciłem produkcję wina owocowego 7% rozlewni, która wystawi fv z koncesją. Chciałbym sprzedawać wyrób zarówno do sklepów stacjonarnych, restauracji jak i bezpośrednio konsumentom. Czy w takim przypadku potrzebuję obu zezwoleń? Czy sprzedaż do sklepów stacjonarnych bądź online/internetowych, będzie sprzedażą hurtową? Nie bardzo wiem czy jestem hurtownikiem?

  • Tak. Potrzebujemy zezwolenia detalicznego by sprzedawać bezpośrednio konsumentom oraz zezwolenia hurtowego aby sprzedawać do dalszej odsprzedaży. Hurt polega na dostarczaniu pośrednikom, którzy prowadzą dalszą dystrybucję detaliczną. Tak na marginesie – wino owocowe musi mieć minimum 8,5% alk. obj. Produkt zawierający 7% alkoholu będzie najwyżej „napojem winnym owocowym”.

 • Czy jeżeli posiadam w kawiarni zezwolenie na sprzedaż AiB na miejscu, oraz AiB na wynos (detal), ale na kasie wszystkie alkohole liczone są do grup towarowych alkohol do 4,5 i piwo oraz akohol do 18 %, to muszę dokonać rozróżnienia przy wnoszeniu opłaty za pozwolenie ? Ile było sprzedanego na miejscu a ile detal?

 • Witam,
  Mam pytanie odnośnie wartości sprzedanych drinków podawaną do rocznego oświadczenie o sprzedaży alkoholu?jaką należy podać tzn.jak wyliczyć kiedy w skład drinka wchodzą różne alkohole do tego soki i dekoracja i cena jest za całość .Czy do oświadczenia należy niestety podać całość wartości drinka ?czy należy wyliczy zawartość alkoholu i obliczyć należność ?
  bardzo prosze o podpowiedź

  • Nie ma znaczenia jak sprzedaliśmy konkretne alkohole. Czy nalaliśmy je do kieliszków czy też zmieszaliśmy. Jeśli rozlewamy butelkę wódki do drinków to sprzedaliśmy butelkę wódki.

   • „Jeśli rozlewamy butelkę wódki do drinków to sprzedaliśmy butelkę wódki „czy jest gdzieś dostępna taka interpretacja w prawie lub w orzecznictwie?

 • Dzień dobry, odnawiając koncesję na hurtową sprzedaż piwa należy obliczyć kwotę do opłaty za koncesję jako 0,4% od wartości sprzedaży brutto tego alkoholu w roku poprzednim. Czy ma tu znaczenie do jakich podmiotów dokonana była sprzedaż tzn mających zezwolenie hurtowe czy detaliczne? Sprzedając do podmiotów mających zezwolenie hurtowe te podmioty odprowadzają również opłatę za dalszą odsprzedaż alkoholu. Moje pytanie brzmi: czy na potrzeby obliczania wartości sprzedaży do opłaty można ująć sprzedaż jedynie do podmiotów mających zezwolenie detaliczne?

  • Do potrzeb zezwolenia detalicznego naliczamy oczywiście wyłącznie sprzedaż detaliczną.

 • Dzień dobry. opłata za wydanie zezwolenia wynosi 22 500 zł za 250 tys. litrów 100% alkoholu . co zrobić, jeśli przekroczy 250 000 litrów rocznie. Opłata za zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu jest pobierana w zależności od liczby litrów 100% alkoholu, zgłoszonej we wniosku, proporcjonalnie do wysokości opłaty określonej w ust. 6. To jasne. Ale w jakim dokumencie jest ta refleksja? Złożyć nowy wniosek?

 • Analizuję powyższe i w zakresie mobilnego baru weselnego i serwowanych drinków nasuwają mi się dwa pytania:

  1) zapewnienie alkoholu przez parę młodą
  2) zapewnienie alkoholu przez mobilny bar.

  Czy w tym przypadku ich sytuacja jest zróżnicowana?
  Która podstawa jest właściwa czytając art. 18 ust. 14 i art. 18(1) ust 4 obie podstawy prawne wydają się pasować…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie