fbpx

REJESTRACJA WINNICY #8 – URZĘDOWE SPRAWDZENIE

Jak już wiemy, produkcja wyrobów akcyzowych takich jak wino, ich rozlew, jak również oznaczanie znakami akcyzy podlega kontroli przez służby celno-skarbowe.  Każdy producent wina gronowego z upraw własnych, przed rozpoczęciem działalności musi poddać się kontroli, czyli przedmiotowemu dziś urzędowemu sprawdzeniu, dokonywanemu przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.


URZĘDOWE SPRAWDZENIE

Urzędowe sprawdzenie polega na ustaleniu, czy w miejscu prowadzenia działalności podlegającej kontroli celno-skarbowej (w omawianym przypadku naszej winiarni) są zapewnione warunki i środki do sprawnego przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. Podstawą prawną dla przedmiotowej procedury jest stosunkowo nowa ustawa ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Kontrolę przeprowadza się między innymi przed rozpoczęciem działalności polegającej na prowadzeniu produkcji poza składem podatkowym produkcji wina z winogron pochodzących z upraw własnych, jeśli wielkość produkcji nie przekracza 1000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego.


ZGŁOSZENIE ORAZ DOKUMENTACJA

Zgłoszenie oraz dokumentację dotyczącą naszej działalności zobowiązani jesteśmy zgłosić w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem tejże działalności, mając na uwadze, że na odpowiedź możemy czekać nawet 3 miesiące (nie obowiązuje już dawny, 14 dniowy termin). Niestety w omawianej procedurze nie obowiązują formularze, które ułatwiłyby niewątpliwie nasze życie. Mamy jednak określone wytyczne, których spełnienie jest konieczne aby nasze zgłoszenie odniosło skutek.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • dane identyfikacyjne podmiotu, w tym pełną nazwę podmiotu, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • adres siedziby lub zamieszkania podmiotu kontrolowanego
 • dane kontaktowe podmiotu wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej
 • określenie rodzaju działalności podlegającej kontroli
 • określenie miejsca prowadzenia działalności podlegającej kontroli

Dokumentami mającymi znaczenie dla przeprowadzania kontroli celno-skarbowej, które stanowić powinny załączniki do naszego zgłoszenia są:

 • plan miejsca produkcji, magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych (wystarczy rysunek pomieszczeń przeznaczonych do produkcji, wraz z wykazem które pomieszczenia, lub ich części stanowić będą miejsce przerobu, fermentownię, magazyn produktu gotowego, itp.)
 • wykaz miejsc z wyszczególnieniem lokalizacji produkcji, magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych, zawierający nazwy i numerację znajdujących się w tych miejscach pomieszczeń, urządzeń i naczyń służących do wykonywania czynności podlegających kontroli celno-skarbowej (w praktyce egenda do wymienionego wyżej szkicu sytuacyjnego, zawierająca oznaczenia naszych pomieszczeń oraz przyrządów, takich jak tanki czy fermentory)
 • wykaz legalizowanych przyrządów pomiarowych z podaniem zakresu ich użytkowania oraz pozostałego wyposażenia stosowanego do przeprowadzania kontroli celno-skarbowej wyrobów akcyzowych
 • skrócony opis procesu technologicznego, sposobu magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych oraz instrukcje wewnętrznego obiegu dokumentacji dotyczącej tych czynności i przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów akcyzowych, a w przypadku prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej – instrukcja obsługi programu komputerowego (czyli opis procesu produkcji wina w naszej winiarni)
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzona działalność
 • dokumenty wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z działalnością gospodarczą podlegającą kontroli celno-skarbowej, w szczególności koncesje lub zezwolenia, zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej (wpis do ewidencji producentów KOWR, posiadanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu nie jest konieczne);
 • wykaz obejmujący imiona i nazwiska upoważnionych przez podmiot osób odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im obowiązków w zakresie objętym kontrolą

Załączniki podobnie jak sam wniosek mogą być przygotowane w dowolny sposób. Musimy jedynie pamiętać, by znalazły się w dokumentacji wszystkie elementy o których mowa powyżej.

Urzędowe sprawdzenie przeprowadza się w obecności osoby podlegającej urzędowemu sprawdzeniu albo osoby upoważnionej.CO PODLEGA URZĘDOWEMU SPRAWDZENIU?

W toku urzędowego sprawdzenia w podmiocie dokonuje się sprawdzenia:

1) zgodności zgłoszenia i załączonej dokumentacji ze stanem faktycznym;

2) prawidłowości oznaczenia, w sposób trwały i w widocznym miejscu:

a) pomieszczeń – odpowiednimi napisami określającymi ich przeznaczenie,

b) urządzeń, aparatów oraz przyrządów pomiarowych – numerami, a w przypadku gdy służą one do pomiaru ilości wyrobów – również napisami określającymi ich zakres użytkowania;

3) wymaganych dowodów legalizacji – w przypadku przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji;

4) sposobu i formy prowadzenia dokumentacji, wymaganej na podstawie odrębnych przepisów.


AKTA WERYFIKACYJNE

Z urzędowego sprawdzenia sporządza się protokół, który wraz ze zgłoszeniem oraz dokumentacją dotyczącą działalności podlegającej kontroli, stanowią akta weryfikacyjne. W przypadku gdy nie są zapewnione warunki i środki oo których tu mowa, naczelnik urzędu celno-skarbowego wyznacza termin do ich spełnienia, a po jego upływie przeprowadza powtórne urzędowe sprawdzenie. Dopiero w wypadku nie powodzenia powtórnej kontroli wydaje decyzję odmowną.


PODSUMOWANIE

 1. Zgłoszenie wraz z wymaganą dokumentacją przesyłamy do właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności naczelnika urzędu celno-skarbowego
 2. Dokumentację dotyczącą działalności powinniśmy przesłać możliwie jak najwcześniej. Dawny termin zobowiązujący organ do zakończenia sprawy w ciągu 14 dni już nie obowiązuje!

Podstawa prawna:


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie