fbpx

REJESTRACJA WINNICY #9 – ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ WINA

Wbrew szkodliwym plotkom, przestrzeganie limitu produkcyjnego na poziomie nieprzekraczającym 100hl wina rocznie (które to pozwala na nierejestrowanie działalności gospodarczej) nie zwalnia nas  z pozostałych obowiązków właściwych dla produkcji wina, jak sprawozdawczość, opłacanie podatków czy obowiązku posiadania omawianego dziś zezwolenia. Przepisy liberalizujące obrót winem z polskich winnic pozwalają jedynie uprościć tę procedurę w zakresie przepisów sanitarnych. Nie ma zatem konieczności przechodzenia przez wszystkie procedury w sposób typowy dla sklepów winiarskich.


WPIS AKTUALIZOWANY – 7 MARCA 2022 R.


RODZAJE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU W POLSCE

Ufam, że nikomu nie trzeba już tłumaczyć, że na sprzedaż alkoholu wydawane jest zezwolenie. Koncesje o których mówimy potocznym językiem, wydawane są w naszym kraju na wydobycie surowców i produkcję borni. Przyjmijmy zatem, że posługujemy się od dziś prawidłowym określeniem 🙂

Zasadniczy podział rodzajów zezwoleń, dzieli je na:

 • Zezwolenia detaliczne – pozwalające sprzedawać alkohol konsumentom
 • Zezwolenia hurtowe – na sprzedaż alkoholu podmiotom posiadającym zezwolenia detaliczne

Zezwolenia obu typów wydawane są odrębnie, w zależności od rodzaju napoju alkoholowego i dzielą się kolejno na następujące kategorie:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • powyżej 18% zawartości alkoholu

Chcąc mieć możliwość sprzedaży wszystkich rodzajów alkoholu zarówno klientowi hurtowemu jak i konsumentom, musimy posiadać 6 rodzajów zezwoleń. A to jeszcze nie koniec.

Zezwolenia detaliczne, mogą mieć bowiem różne warianty. W zależności od tego czy alkohol chcemy sprzedawać „na wynos” czy też polewać w miejscu sprzedaży, dzielimy znów następująco:

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na:

 • minimum 2 lata – w placówkach handlu detalicznego
 • minimum 4 lata – w placówkach gastronomicznych

Koszt zezwolenia detalicznego na sprzedaż wina (do 18%) to zaledwie 525 zł rocznie.

Odmienną jeszcze formę, stanowi zezwolenie jednorazowe (wydawane wyłącznie posiadaczom stałych zezwoleń detalicznych!) wydawane na 2 dni. Pozwala ono na sprzedaż alkoholu poza miejscem na które wydano nam zezwolenie zasadnicze, np. podczas festynów czy targów.

 


ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ WINA W MIEJSCU WYTWORZENIA (DETALICZNE)

Wracając jednak do interesującego nas w głównej mierze problemu sprzedaży wina z własnej winnicy. Sprzedaż wina w miejscu jego wytworzenia (tj. w naszej winiarni) klientom detalicznym, czyli turystom odwiedzającym nasze gospodarstwo wymaga uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 do 18 proc. z wyjątkiem piwa poza miejscem sprzedaży. Zezwolenia takie wydawane są przez właściwą miejscowo (dla miejsca sprzedaży) gminę.  Zgodnie jednak z art. 9(6) ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości:

drobni producenci wina z upraw własnych w rozumieniu art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. poz. …) mogą prowadzić sprzedaż detaliczną wyrobionych przez siebie wyrobów przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w punkcie sprzedaży, którym jest lokalizacja w miejscu wytworzenia tych wyrobów.”,

Oczywiście producenci tacy muszą uzyskać stosowne zezwolenie detaliczne. Są już jednak wpisani do rejestru zakładów podlegających kontroli. W zakresie sprzedaży wina we własnej winiarni, nie muszą zatem przechodzić zatwierdzenia. Jeśli chcemy założyć „sklep z pamiątkami” poza miejscem gdzie produkujemy wino, podlegamy wszystkim formalnościom związanym typowo z uzyskaniem zezwolenia detalicznego.

Wielkim ustępstwem jest w tym zakresie samo prawo do uzyskania takiego zezwolenia bez konieczności prowadzenia działalności gospodarczej. Co do zasady bowiem, zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu wydawane są wyłącznie przedsiębiorcom. Zmiany wprowadzone przez nową ustawę winiarską w ustawie o wychowaniu w trzeźwości – art. 18(6), wprowadziły jednak zapis rozwiewający wszelkie wątpliwości:

Do działalności drobnego producenta wina z upraw własnych w rozumieniu art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich, będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w roku winiarskim wyłącznie z winogron pochodzących z własnych upraw winorośli, w zakresie sprzedaży wyprodukowanych przez siebie win przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału o działalności przedsiębiorcy.


HURTOWY HANDEL WINEM

Zezwolenie detaliczne, któremu poświęcony jest w głównej mierze niniejszy odcinek tej serii, pozwala na sprzedaż wina z własnej winnicy, na rzecz klienta detalicznego w miejscu wytworzenia wina – czyli naszej winiarni. Nie pozwala jednak na bezpośrednie zaopatrywanie innych sprzedawców detalicznych, takich jak hotele, sklepy specjalistyczne i restauracje. Sprzedaż taka wymaga od producenta posiadania zezwolenia hurtowego lub też pośrednictwa handlowego hurtowni posiadającej stosowne zezwolenie.

Należy jednak pamiętać, że producent wina nie potrzebuje żadnego zezwolenia jeśli prowadzi sprzedaż wyłącznie do podmiotów hurtowych.

Zgodnie bowiem z art. 9(1) ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości:

„Producent napojów alkoholowych jest obowiązany do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, jeżeli zbywa swoje wyroby przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia, o których mowa w art. 18 ust. 1″ – (tj. posiadających zezwolenie detaliczne)

UWAGA! Do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi nie jest obowiązany drobny producent wina z upraw własnych w rozumieniu art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich – art.9(1) ust. 6-8.

Producent jest jednak obowiązany do składania w terminie do dnia 31 stycznia zawiadomienia o ilości zbytych przez siebie napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie detaliczne w poprzednim roku kalendarzowym.


UZYSKIWANIE ZEZWOLENIA DETALICZNEGO

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może zostać złożony elektronicznie lub w formie pisemnej. 

FORMULARZ WNIOSKU (doc) – gminy wprowadzają najczęściej własne wzorce wniosku

We wniosku należy określić:

Do wniosku dołączyć trzeba także załączniki:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 • zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 • decyzję o dokonaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez KOWR
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (patrz niżej)

WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ TAKŻE ELEKTRONICZNIE W SYSTENIE ePUAP

Decyzja a zaświadczenie… czyli sprzedaż własnego wina raz jeszcze

Czy decyzję o zatwierdzeniu z sanepidu musimy  zatem posiadać w przypadku sprzedaży wina z własnej winnicy w miejscu jego wytworzenia? Jak pamiętamy z wpisu poświęconego temu zagadnieniu, w stosunku do winiarza, produkującego wino gronowe z własnej winnicy, który mieści się w limicie produkcji wina na poziomie do 1000 hl rocznie, zatwierdzenie zakładu nie jest wymagane. Praktyka urzędów potwierdza, że zwolnienie to rozciąga się także na sprzedaż produktu gotowego w tymże zwolnionym z zatwierdzenia zakładzie, będącym miejscem jego wytworzenia. Decyzja o zatwierdzeniu zakładu nie jest zatem potrzebna jeśli występujemy o wydanie zezwolenia na sprzedaż wina z własnej winnicy, produkującej do 1000hl rocznie, o ile sprzedaż ma odbywać się w miejscu wytworzenia wina.

REJESTRACJA WINNICY #5 – SANEPID

Jeśli urząd stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, wezwie do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W razie braku odpowiedzi pozostawi nasz wniosek bez rozpoznania. Po uzupełnieniu dokumentacji wyda nam natomiast zezwolenie (o ile nie znajdzie innego powodu by odmówić nam tego przywileju).

Zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości,

Jeżeli do urzędu wpłynęło więcej wniosków niż wynosi limit ustalony przez radę gminy, to o przyznaniu zezwolenia będzie decydować:

 • większa odległość planowanego punktu sprzedaży od najbliższego działającego już punktu
 • mniejsza liczba punktów sprzedaży, które prowadzi już wnioskodawca


PODSUMOWANIE PROCEDURY

 1. Każdy kto sprzedaje napoje alkoholowe bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom popełnia przestępstwo!
 2. Producent wina nie potrzebuje żadnego zezwolenia jeśli prowadzi sprzedaż wyłącznie do podmiotów hurtowych.
 3. Sprzedaż klientom detalicznym wina butelkowanego wprost z naszej winiarni, wymaga uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 do 18 proc. z wyjątkiem piwa przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 4. Do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi nie jest obowiązany drobny producent wina z upraw własnych.

Podstawa prawna:


Komentarze
  • Tak, wino może być wyłącznie z winogron. Różnego rodzaju wina owocowe to już tzw. wyroby winiarskie.

 • Witam Serdecznie, Kiedy najlepiej złożyć wniosek o ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ WINA W MIEJSCU WYTWORZENIA, jeżeli zamierzamy sprzedawać rocznik z 2020r. czyli wino będzie gotowe mniej więcej w kwietniu roku 2021?

  • Jeśli limit zezwoleń w danej gminie nie został wyczerpany to procedura ta nie zajmuje zwykle zbyt wiele czasu. Marzec 2021 powinien wystarczyć 🙂

 • Sytuacja wygląda następująco. Produkuję wino u siebie w domu, chciałbym sprzedawać je w miejscu oddalonym 2,5km od miejsca produkcji, na straganie u znajomego. Niestety jest to już inna miejscowość ale w tej samej gminie. Jakie kroki powinienem poczynić i czy można to podciągnąć pod sprzedaż w miejscu produkcji?

  • Sprzedaż w miejscu produkcji nie wymaga szerszego omówienia. Jest to sprzedaż w miejscu produkcji 🙂 Oczywiście nie ma przeszkód aby sprzedawać także w innym miejscu, będzie się to wiązało jedynie z koniecznością uzyskania zezwolenia w tym tez miejscu.

   • Witam serdecznie,
    Czy gmina może żądać podwójnej opłaty za zezwolenie detaliczne na sprzedaż alkoholu w miejscu produkcji i na wynos?
    Dziękuję i pozdrawiam,
    Ania

    • Zezwolenie na sprzedaż w butelkach i na miejscu to dwa różne zezwolenia, każde jest opłacane osobno.

     • To znaczy, że jak otrzymam zezwolenie na sprzedaż wina w miejscu jego wytwarzania to nie mogę go sprzedawać w butelkach tylko do picia na miejscu?

     • Nie. To oznacza, że możemy sprzedawać jedynie wino wytworzone u siebie na miejscu (wówczas można bez odbioru sanepidu). W przypadku wyrobów winiarskich to bez znaczenia, tam nie mamy żadnych ułatwień jak na tę chwilę. Sprzedaż w butelkach na wynosi i na miejscu na kieliszki to zupełnie inna sprawa. Dwa zupełnie różne zezwolenia.

 • Dzień dobry,
  Przeczytałam pana artykuły i odpowidzi na poprzednie pytania ale nadal nie jest dla mnie jasne jakie dokumenty/pozwolenia powinnam uzyskać dla sprzedaży wina z własnych winogron z produkcją do do 100 hl:
  1. Czy muszę zarejestować winice w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) ?
  2. Czy muszę złożyć w ARR „Wniosek o wpis do ewidencji” nie później niż do 15 lipca roku poprzedzającego rok gospodarczy, którego dotyczy wniosek?
  3. Jakie wymogi sprawozdawczości i do jakich urzędów muszę spełniać – Urząd celny, VAT, Urząd Skarbowy, etc.?
  4. W jaki sposób rejestrowana musi być sprzedaż i jak rozliczany jest podatek dochodowy?

  Pozdrawiam
  Jolanta

  • Dzień dobry. To niedobrze. Proszę o informację, gdzie powinienem skorygować mój opis procedury. Będę bardzo wdzięczny. Odpowiadając na pytania:
   1. TAK, zastępuje to dawne zgłoszenie AKC-R.
   2. ARR nie istnieje już od kilku lat (czy gdzieś został niezmodyfikowany ślad?), obecnie to KOWR. Wniosek składamy najpóźniej do 15 lipca. To dziś tak na marginesie. Podsyłam już maila dla pewności 😉
   3. To spory temat. Raczej nie uda mi się odpowiedzieć w komentarzu. Proszę o maila. Jest tego trochę ale każdy z nas musi to znosić 🙂 Dla małego winiarza procedury są możliwie uproszczone.
   4. W zależności od tego czy jest to sprzedaż hurtowa czy detaliczna na ogólnych zasadach – faktura vat i/lub paragon. Podatek dochodowy także w zależności od wybranej formy prawnej (PIT lub CIT). Do tego VAT oraz akcyza.

 • Dzień dobry. Chciałbym sprzedawać małe ilości wina z winogron i wina z innych owoców (wyrób winiarski) u siebie na miejscu. Wino sprzedawane w butelkach. Wystarczy tutaj wspomniane w artykule pozwolenie od gminy i mogę ruszać ze sprzedażą?

 • Dzień dobry, chce składać do Gminy dokumenty zezwalające na sprzedaż wina z mojej winiarni. Jakie konkretnie dokumenty muszę złożyć? Miejsce sprzedaży w miejscu wytworzenia wina.

 • Dzień dobry,
  z tego co się dowiedziałem to przywilejem małego Winiarza jest prawo do sprzedaży detalicznej wina w miejscu wytworzenia jeżeli pochodzi ono z upraw własnych. Moje pytanie to czy na festynie w tej samej miejscowości gdzie wytwarzam wino mogę postawić stanowisko i sprzedawać ten trunek? Co dokładnie oznacza miejsce wytworzenia? Budynek w którym jest produkcja? Kolejnym pytaniem jest od kiedy zaczyna się sprzedaż hurtowa co znaczy sprzedaż detaliczna? Czy jeżeli stacjonujący obok mnie hotel zakupi przykładowo 25 butelek (w miejscu wytworzenia) jest to brane pod sprzedaż hurtową czy nadal detaliczną?

  • Dzień dobry.

   Tak, drobny winiarz może prowadzić sprzedaż swojego własnego wina w miejscu jego wytworzenia, tj. w swojej winiarni – na podstawie zezwolenia detalicznego wydanego przez lokalną gminę. Miejsce wytworzenia jest tu określone precyzyjnie, punktem sprzedaży jest bowiem konkretna lokalizacja, określona adresem. Chcąc sprzedawać wino na lokalnym festynie należy wystąpić o wydanie zezwolenia jednorazowego, na czas imprezy. Zezwolenie takie jest wydawane gdy mamy oczywiście zezwolenie stałe.

   Jeśli chodzi o różnicę pomiędzy sprzedażą hurtową a detaliczną to wygląda to następująco:
   – sprzedaż hurtowa to sprzedaż do pośredników, czyli podmiotów które będą prowadziły dalszą sprzedaż wina
   – sprzedaż detaliczna to natomiast sprzedaż do końcowego odbiorcy

   Hotel może być zarówno klientem detalicznym (paczki dla pracowników czy upominki dla klientów) jak też hurtowym – jeśli będzie prowadził sprzedaż naszego wina.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie