Formalna strona etykiety

Etykieta butelki skrywającej upragnione wino, powinna być nie tylko nośnikiem marketingowego przekazu ale także dostarczyć nam pełnych, niezbędnych informacji, pozwalających na racjonalne podjęcie decyzji o jego zakupie. O etykietach win napisano już w Internecie wiele, zarówno w kontekście rozszyfrowywania apelacyjnych zawiłości jak i narzuconych przez prawo formalnych wymagań obowiązujących w poszczególnych krajach. W uwagi na wciąż zmieniające się przepisy warto ten stan wiedzy na bieżąco aktualizować, czemu posłużyć ma także dzisiejszy wpis. Dziś o tym, czego powinniśmy oczekiwać po samej etykiecie wina zgodnie z prawem polskim i europejskim, w świetle nieustannie zmieniających się przepisów.


CO W PRAWIE PISZCZY

Podstawowe przepisy obowiązujące w Unii Eurpejskiej

 • ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/1999. Uchylone przez Rozporządzenie Rady (WE) nr 491/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku)
 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina. Uchylone przez Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/33 z dnia 17 października 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do wniosków o objęcie ochroną nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina, procedury zgłaszania sprzeciwu, ograniczeń stosowania, zmian w specyfikacji produktu, unieważnienia ochrony oraz etykietowania i prezentacji
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004

Regulacje krajowe

 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (tzw. ustawa winiarska) Dz.U. 2011 nr 120 poz. 690
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Dz.U. 2001 nr 5 poz. 44
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych Dz.U. 2015 poz. 29 – Rozporządzenie to weszło w życie 9 stycznia 2015 roku, uchylając tym samym stare Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych napojów Dz.U. 2015 poz. 474Rozporządzenie to weszło w życie 17 kwietnia 2015 roku, uchylając Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakości handlowej w zakresie opakowań niektórych wyrobów winiarskich. 

CZYM JEST ETYKIETA?

Wskazane powyżej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, miało w intencji autorów dokonać aktualizacji, uproszczenia i ujednolicenia prawa żywnościowego UE dotyczącego znakowania żywności (w tym alkoholu). Nowe przepisy mają ułatwić konsumentom dokonanie wyboru  przy zakupie produktów żywnościowych. Głównym celem tych stosunkowo nowych przepisów jest przede wszystkim dostarczanie pełnych i zgodnych z prawem informacji konsumentom, a także zapewnienie harmonijnego funkcjonowania rynku wewnętrznego obrotu żywnością. Pośród swoich licznych zapisów, omawiane  Rozporządzenie definiuje szereg pojęć takich jak czytelność, pole widzenia, nazwa opisowa, nazwa zwyczajowa, itp. I tak:

Etykieta oznacza jakąkolwiek metkę, znak firmowy, znak handlowy, ilustrację lub inny opis pisany, drukowany, tłoczony, odbity lub w inny sposób naniesiony na opakowanie lub pojemnik z żywnością lub załączony do opakowania lub pojemnika z żywnością.

Etykietowaniem będziemy zaś nazywali wszelkie napisy, dane szczegółowe, znaki handlowe, nazwy marek, ilustracje lub symbole odnoszące się do danego środka spożywczego i umieszczone na wszelkiego rodzaju opakowaniu, dokumencie, ulotce, etykiecie, opasce lub pierścieniu towarzyszącym takiej żywności lub odnoszącym się do niej


ELEMENTY OBOWIĄZKOWE ETYKIETY WINA

Zgodnie z przywołanymi wyżej dokumentami mamy kilka elementów bezwzględnie wymaganych na etykietach wina. Muszą mieć one charakter widoczny, czytelny i trwały a są nimi:

 1. Oznaczenie kategorii produktu winiarskiego
 2. Informacja o chronionej nazwe pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym
 3. Zawartość alkoholu
 4. Miejsce wytworzenia
 5. Wskazanie podmiotu butelkującego
 6. Informacja o importerze
 7. Zawartość cukru
 8. Zawartość potencjalnych alergenów
 9. Numer partii

ad. 1 – kategoria produktu 

Jako kategorię  należy tu wskazać oznaczenie przyjęte dla kategorii produktu winiarskiego zgodnie z definicjami podanymi w załączniku IV rozporządzenia NR 479/2008. Odstąpić od takiej praktyki można jedynie w przypadku win oznaczonych na etykiecie chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym.

Kategorie produktów winiarskich:

 • wino
 • młode wino w trakcie fermentacji
 • wino likierowe
 • wino musujące
 • gatunkowe wino musujące
 • gatunkowe aromatyczne wino musujące
 • wino musujące gazowane
 • wino półmusujące
 • wino półmusujące gazowane
 • częściowo sfermentowany moszcz winogronowy
 • częściowo sfermentowany moszcz gronowy uzyskiwany z suszonch winogron
 • zagęszczony moszcz winogronowy
 • rektyfikowany zagęszczony moszcz winogrnowy
 • wino z suszonych winogron
 • wino z przejrzałych winogron
 • ocet winny

ad. 2 – Informacja o chronionej nazwe pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym

Jeśli wino może identyfikować się którymś z tych oznaczeń, etykieta powinna zawierać oznaczenie termin chroniona nazwa pochodzenia lub chronione oznaczenie geograficzne oraz przedmiotową chronioną nazwę pochodzenia lub stosownie chronione oznaczenie geograficzne.

ad. 3 – Zawartość alkoholu 

Mowa tu o rzeczywistej zawartości alkoholu na objętość (w procentach objętościowyh) – np. alk. 12 % obj. Dopuszczone odchylenie to 0,5 % obj. dla win spokojnych oraz 1% obj. dla win musujących przy pomiarze dokonywanym w 20 °C.

ad. 4 – Miejsce wytworzenia 

Jako miejsce wytworzenia podaje się dokładną nazwę miejscowości a w przypadku win przeznaczonych do eksportu także nazwę kraju.

ad. 5 – Wskazanie podmiotu butelkującego 

Jeśli wino zostało wyprodukowane z owoców pochodzących z własnej uprawy i zabutelkowane przez samego winiarza można oznaczyć je zapisem typu zabutelkowane w naszej piwnicy lub też zabutelkowano w winnicy. Jeśli zaś butelkowanie zostało zlecone zewnętrznemu podmiotowi, należy podać oznaczenie tego podmiotu i zapis zabutelkowano przez … 

ad. 6 – Informacja o importerze 

Jeśli wino jest importowane należy wskazać w sposób wyraźny także oznaczenie samego importera

ad. 7 – Zawartość cukru

Oznaczenie to będzie obligatoryjne tylko dla wina musującego, gatunkowego wina musującego, gatunkowego aromatycznego wina musującego i wina musującego gazowanego. Przyjęte do tego celu oznaczenia wskazują określony poziom cukru resztkowego w gotwym winie:

 • brut nature, pas dosé lub dosage zéro (0– 3 g/l)
 • ekstra brut lub extra brut (0–6 g/l)
 • bardzo wytrawne lub brut (0–12 g/l)
 • wytrawne, extra sec lub extra dry (12–17 g/l)
 • półwytrawne, sec lub dry (17–32 g/l)
 • półsłodkie, demi-sec, lub medium dry (33–50 g/l)
 • słodkie, doux lub sweet (ponad 50 g/l)

ad. 8 – Zawartość potencjalnych alergenów

Najczęściej nformacja o zawartości dwutlenku siarki i siarczynach w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia.

ad. 9 – Numer partii

Oznaczenie produktów numerem partii nie jest wymagane Rozporządzeniem nr 1169/2011 jest jednak istotne z punktu widzenia samego producenta (na wypadek wycofania partii produktu z rynku). Zasady znakowania produktu numerem partii określa krajowe prawo, tj. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz.U. 2004 nr 83 poz. 772).


DANE UMIESZCZANE DOBROWOLNIE

 1. Rocznik
 2. Nazwy szczepów winorośli
 3. Informacje o zawartości cukru resztkowe (poza sytuacjami kiedy jest to obowiązkowe, patrz wyżej)
 4. Określenie tradycyjne (dla win o chronionej nazwie pochodzenia lub oznaczeniu geograficznym)
 5. Wspólnotowy symbol określający chronioną nazwę pochodzenia lub chronione oznaczenie geograficzne
 6. Metoda produkcji

ad. 1 – Rocznik

Jako rocznik wina podaje się rocznik zbioru winogron (minimum 85% winogron zebranych w danym roku). Dla win lodowych zebranych zimą po 1 stycznia, podaje się jako rok zbiorów rok poprzedni (czyli rok w którym grona dojrzały).

ad. 2.  – Nazwy szczepów winorośl

Jedna dana odmiana stanowi minimum 85% zawartości kupażu, może zostać umieszczona na etykiecie. W przypadku użycia większej ilości odmian, jeśli stanowią łącznie 100% zawartości kupażu, oznaczamy je od począwszy od tej której zawartość jest największa. Jeśli odmian jest więcej niż 3, to kolejne odmiany powinny zostać ujęte już poza główną etykietą.

ad. 3 – Informacje o zawartości cukru resztkowego

Poza sytuacjami kiedy jest to obowiązkowe (czyli dla „win musujących”). Zawartość cukru oznaczana jest poprzez zastosowanie określeń takich jak:

 • wytrawne
 • półwytrawne
 • półsłodkie
 • słodkie

ad. 4 – Określenie tradycyjne (dla win o chronionej nazwie pochodzenia lub oznaczeniu geograficznym)

Oczywiście jeśli danemu winu przysługuje taka ochrona.

ad. 5 – Wspólnotowy symbol określający chronioną nazwę pochodzenia lub chronione oznaczenie geograficzne

To miejsce na symbole przyjęte dla oznaczenia tych dwóch sposobów ochrony produktu:

logo-wyroby-tradycyjne-i-regionalne

ad. 6 – Metoda produkcji

Ta część zachowana jest elementów wskazujących na specyfikę technologiczną powstawania produktu. Może ona wyróżniać wino ze względu na oryginalny sposób jego wytworzenia. Np: wino dojrzewało w beczce z dębu amerykańskiego lub wino fermentowało w glinianych amforach.


paragrafwkieliszku

14 Comments

  • Bardzo dziękuję, taki był plan zatem będę się tym bardziej radował jeśli będzie faktycznie przydatny 🙂

 1. Witam, trafilem ten ciekawy artykul. Mam pytanie: W jaki sposób na etykietach polskich win określona jest jakość wina. Dziekuje

  • Dziękuję za miłe słowo 🙂 Ufam, że artykuł jest przydatnym. Polskie prawo nie przewiduje stosowania wyróżnika „wino jakościowe”. Przy tej ilości winnic jaką obecnie posiadamy nie znajduje to uzasadnienia. Potwierdzenie jakości wina wynika zatem z rzetelności do której jesteśmy zobowiązani podczas podawania parametrów wina na etykiecie. Decyzja zakupowa konsumenta może więc polegać na świadomym wyborze miejsca wytworzenia, szczepu, rocznika, metody produkcji czy też zawartości alkoholu.

  • Dokładnie tak jak napisałem 😛 Oznaczenie „vol.” można stosować zamiennie z „obj.” ale być musi. Jak wolisz 🙂

    • Nie, co do zasady informacje na etykiecie mogą być umieszczane w innych językach (byle konsekwentnie). Tylko część z nich (np. zawartość alergenów) musi być tłumaczona na język kraju w którym odbywa się sprzedaż (dlatego też widujemy często naklejki importerów).

 2. Jak wygląda sprawa z etykietowaniem miodu pitnego? Odnoszą się do niego te same przepisy?

  • W zakresie ogólnych przepisów odnoszących się do znakowania żywności tak. Przepisy szczególne regulujące rynek wina odnoszą się jednak oczywiście wyłącznie do wina.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *