fbpx

Certyfikat dla niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych

Nowy rok przyniósł nam prawdziwą rewolucję w podatkach – także w szczególnie interesującym nas podatku akcyzowym. Najbardziej widoczne są oczywiście wyraźne podwyżki stawek akcyzy na wszystkie napoje alkoholowe. Od kilku tygodni, główną informacją wokół której skupiła się uwaga branży alkoholowej, była zapowiedź „rabatów” dla producentów, rzemieślników.


RABAT DLA MAŁYCH PRODUCENTÓW

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, stawka akcyzy na:

  • wino wyprodukowane przez małego producenta wina…
  • napoje fermentowane wyprodukowane przez małego producenta napojów fermentowanych…
  • wyroby pośrednie wyprodukowane przez małego producenta wyrobów pośrednich…
  • alkohol etylowy wyprodukowany przez gorzelnie należące do producentów owoców produkujące rocznie ponad 10 hektolitrów alkoholu etylowego z owoców dostarczanych im przez producentów owoców pochodzących z ich upraw własnych lub osób z nimi zamieszkujących i utrzymujących się wspólnie […] z ograniczeniem jej stosowania do 30 litrów 100% vol. alkoholu etylowego w roku kalendarzowym na producenta owoców i osób z nim zamieszkujących i utrzymujących się wspólnie, przeznaczonego wyłącznie do jego konsumpcji własnej…

…wynosi 50% stawki akcyzy.

Dokładne okoliczności pozwalające na skorzystanie z przedmiotowej ulgi oraz same stawki akcyzy znajdziecie we wcześniejszym wpisie:

Polski nieład… akcyzowy


WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU

Dziś skupimy się na wywołanym już w tytule warunku specjalnym, który dotyczy wszystkich, zainteresowanych ulgą producentów napojów alkoholowych. Warunkiem zastosowania do napojów alkoholowych pomniejszonych o 50% stawek akcyzy jest bowiem posiadanie przez producenta tych napojów certyfikatu małego producenta.  Certyfikat taki wydaje właściwy naczelnik urzędu skarbowego na sporządzony na piśmie wniosek podmiotu, który w poprzednim roku
kalendarzowym spełniał warunki, o których mowa w konkretnych przepisach.

Wniosek ten powinien zawierać dane dotyczące samego podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności:

  1. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, adres poczty elektronicznej;
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  3. w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy: jego numer akcyzowy oraz numer akcyzowy składu podatkowego.

Wniosek zawiera oświadczenie o spełnieniu warunków upoważniających do skorzystania z ulgi.   przypadku podmiotu rozpoczynającego działalność oświadczenie takie dotyczy danego roku kalendarzowego. Sam certyfikat dotyczy produkcji w danym roku kalendarzowym i jest wydawany na rok kalendarzowy, którego dotyczy.

Podmiot, któremu wydano certyfikat, jest obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie danych zawartych we wniosku w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym podmiot, któremu wydano certyfikat przestaje spełniać warunki, jest obowiązany poinformować o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym przestał spełniać te warunki. Wydany certyfikat traci ważność z dniem następującym po dniu, w którym podmiot przestał spełniać te warunki, w zakresie objętym informacją.

Przykładowy wniosek znajdziecie TUTAJ.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie