fbpx

50% akcyzy dla małych producentów bez certyfikatu!

Początek poprzedniego roku przyniósł niektórym producentom możliwość naliczania 50% akcyzy. Warunkiem zastosowania do napojów alkoholowych pomniejszonych o 50% stawek akcyzy było jednak posiadanie przez producenta napojów certyfikatu małego producenta, wydawany przez naczelnika urzędu skarbowego. Z nieznanych mi zupełnie powodów znaczna część producentów nie wiedziała o takiej możliwości. Część zaś wiedząc, nie wystąpiła o sam certyfikat. Nowy rok przynosi kolejne ułatwienia. Mam zatem nadzieję, że ułatwi to skorzystanie z tego, niemałego przywileju.


Zeszłoroczna zmiana ustawy o podatku akcyzowym wprowadziła możliwość zastosowania przez małych producentów napojów alkoholowych, 50% stawki akcyzy. Status małego producenta oraz szczegółowe warunki zostały określone odrębnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych (wino, fermentowane napoje winiarskie, wyroby pośrednie, napoje spirytusowe, piwo) – o tym przeczytacie w dalszej części wpisu. Zasadniczym warunkiem zastosowania obniżonej stawki akcyzy było jednak posiadanie wspomnianego już we wstępie, certyfikatu małego producenta. Było…

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia 2023 roku, uchyliła taki obowiązek w zakresie krajowej produkcji napojów alkoholowych w celu zastosowania obniżonej stawki akcyzy na terytorium kraju.

Mali producenci wybranych napojów alkoholowych (wina, napojów fermentowanych, wyrobów pośrednich i piwa – na zasadach określonych poniżej) nie muszą już posiadać certyfikatu małego producenta!


WINO

Stawka akcyzy na wino wyprodukowane przez małego producenta wina wynosi 50% stawki akcyzy. W 2023 roku stawka akcyzy wynosi 201,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Przez małego producenta wina rozumie się producenta wina, który jest prawnie i ekonomicznie niezależny od innych producentów wina, posiada miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją wina, nie produkuje wina na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców i wielkość jego produkcji wina w roku winiarskim nie przekracza 1000 hektolitrów (szczegółowe warunki znajdziecie we wpisie cytowanym powyżej).


NAPOJE FERMENTOWANE

Stawka akcyzy na napoje fermentowane wyprodukowane przez małego producenta napojów fermentowanych wynosi 50% stawki akcyzy. W 2023 roku stawka akcyzy wynosi 201,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu. Wyjątek stanowią cydr i perry o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 5,0% objętości, dla którego stawka akcyzy wynosi 97,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Prawo do zastosowania 50% stawki nie dotyczy jednak podatników, którzy wyłącznie rozlewają
napoje fermentowane wytworzone przez innych producentów.

Przez małego producenta napojów fermentowanych rozumie się producenta tych napojów, który jest prawnie i ekonomicznie niezależny od innych producentów napojów fermentowanych, posiada miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją napojów fermentowanych, nie produkuje napojów fermentowanych na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców i wielkość jego produkcji tych napojów w roku kalendarzowym nie przekracza 1000 hektolitrów (szczegółowe warunki także znajdziecie we wpisie cytowanym powyżej).

Warunki:

  • otrzymanie napoju fermentowanego w wyniku fermentacji owoców, jagód, warzyw, roztworu miodu w wodzie lub świeżego lub zagęszczonego soku otrzymanego z owoców, jagód lub warzyw;
  • brak dodatku innego napoju alkoholowego, poza alkoholem dodawanym do rozcieńczenia lub rozpuszczenia środków aromatyzujących w ściśle niezbędnych dawkach tak, by zawartość alkoholu nie wzrosła o więcej niż 1,2% objętości, a dodanie takich środków aromatyzujących nie zmieniło
    znacząco charakteru produktu oryginalnego;
  • udział soku jabłkowego lub zagęszczonego soku jabłkowego, w przeliczeniu na moszcz jabłkowy, lub moszczu jabłkowego, w nastawie na napój fermentowany, nie mniejszy niż 80% objętościowych, a w przypadku przygotowania nastawu z jabłek, ilość jabłek nie mniejsza niż 5 kg na litr wody;
  • udział soku gruszkowego lub zagęszczonego soku gruszkowego, w przeliczeniu na moszcz gruszkowy, lub moszczu gruszkowego, w nastawie na napój fermentowany, nie mniejszy niż 80% objętościowych, a w przypadku przygotowania nastawu z gruszek, ilość gruszek nie mniejsza niż 5 kg na litr wody;
  • udział świeżego lub zagęszczonego soku otrzymanego z jagód, warzyw lub owoców innych niż jabłka lub gruszki, w przeliczeniu na sok odtworzony, w nastawie na napój fermentowany, nie mniejszy niż 40% objętościowych.

WYROBY POŚREDNIE

Dla przypomnienia…. wyrobami pośrednimi w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 22% objętości, objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00 – na naszym podwórku interesują nas potencjalnie wina likierowe.

Stawka akcyzy na wyroby pośrednie wyprodukowane przez małego producenta wyrobów pośrednich wynosi 50% stawki akcyzy. W 2023 roku stawka akcyzy na wyroby pośrednie wynosi 404,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Przez małego producenta wyrobów pośrednich rozumie się producenta tych wyrobów, który jest prawnie i ekonomicznie niezależny od innych producentów wyrobów pośrednich, posiada miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją wyrobów pośrednich, nie produkuje wyrobów pośrednich na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców i wielkość jego produkcji wyrobów pośrednich w roku kalendarzowym nie przekracza 250 hektolitrów.

Warunki:

  • Stawka 50% ma zastosowanie wyłącznie do wyrobów pośrednich zawierających w swoim składzie co najmniej 75% objętościowych wina lub napoju fermentowanego spełniającego warunki określone powyżej dla wina i napojów fermentowanych.

NAPOJE SPIRYTUSOWE

Pora na najbardziej specyficzny, wręcz kuriozalny zapis ustawy…. Stawka akcyzy na alkohol etylowy wyprodukowany przez gorzelnie należące do producentów owoców produkujące rocznie ponad 10 hektolitrów alkoholu etylowego z owoców dostarczanych im przez producentów owoców pochodzących z ich upraw własnych lub osób z nimi zamieszkujących i utrzymujących się wspólnie wynosi 50% stawki akcyzy, (), z ograniczeniem jej stosowania do 30 litrów 100% vol. alkoholu etylowego w roku kalendarzowym na producenta owoców i osób z nim zamieszkujących i utrzymujących się wspólnie, przeznaczonego wyłącznie do jego konsumpcji własnej. Znęcałem się nad tym przepisem w zeszłym roku. Dziś już nie muszę 🙂

Warunki:

  • Warunkiem stosowania stawki, o której mowa w ust. 5, jest zawarcie przez producenta owoców umowy z gorzelnią na produkcję określonej ilości alkoholu etylowego. Umowa powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona.
  • Nadal wymagany jest też certyfikat małego producenta!

PIWO

Przy piwie sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym stwierdza, że w 2023 roku, stawka akcyzy na piwo wynosi 90,90 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu, zaś minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe metody ustalania parametrów służących do określenia podstawy opodatkowania piwa. Szczegółowe w tej sprawie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, a dokładniej zmiany wprowadzone w tym rozporządzeniu przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
– określa jednoznacznie – zwalnia się od akcyzy podatników produkujących piwo, którzy w roku kalendarzowym wyprodukowali do 200 000 hl piwa ‒ w wysokości 50% stawki akcyzy.

W przypadku gdy w roku podatkowym podatnicy przekroczą produkcję 200 000 hl piwa, do całości wyprodukowanego piwa w danym roku stosuje się stawkę akcyzy dla piwa określoną w ustawie, bez możliwości obniżenia należnej kwoty akcyzy o kwotę przysługującego zwolnienia.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie