fbpx

Ewidencja producentów ARiMR

W ramach świątecznego prezentu, na producentów wina w naszym kraju spadło kilka, nowych obowiązków. Pierwszym z nich, o którym dowiadujecie się z rozsyłanych przez KOWR pism, wiąże się z koniecznością odrębnego wpisu do ewidencji producentów prowadzonych przez ARiMR. O tym krótko dzisiaj.


PODSTAWA PRAWNA

Jak większość z Was, zainteresowanych tematem, już wie z otrzymanych pism – ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli (Dz.U. 2019 poz. 1824), wprowadziła zmiany w kolejnej, niezwykle popularnej ustawie – z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. 2004 nr 10 poz. 76). Kluczowym, wynikającym z niej obowiązkiem jest konieczność uzyskiwania wpisu do prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Ewidencji Producentów – także producentów wina, posiadających własne winnice. 


RODZAJE PRODUCENTÓW

Omawiana nowelizacja ustawy wprowadza pewien porządek definicyjny dla pojęć, których znaczenie odbiega od rozumienia potocznego. I tak:

gospodarstwo rolne – gospodarstwo w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 – oznacza wszystkie jednostki wykorzystywane do działalności rolniczej i zarządzane przez rolnika, znajdujące się na terytorium tego samego państwa członkowskiego.

Gospodarstwem rolnym jest zatem miejsce w którym rolnik prowadzi działalność rolniczą – do pojęcia działalności rolniczej wrócimy jednak za chwilę.

Podlegający zgłoszeniu w Ewidencji Producentów – producent – to postać, którą być może producent rolny, beneficjent programów rybackich, posiadacz zwierzęcia, organizacja producentów, podmiot prowadzący zakład utylizacyjny oraz potencjalny beneficjent. Jego szczególną formą jest natomiast…

producent rolny – czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca rolnikiem w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013 – tj. która prowadzi działalność rolniczą.

Wspomniane już dwukrotnie prowadzenie działalności rolniczej oznacza natomiast:

 • produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, w tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich;
 • utrzymywanie użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających poza zwykłe metody rolnicze i zwykły sprzęt rolniczy, w oparciu o kryteria określone przez państwa członkowskie na podstawie ram ustanowionych przez Komisję, lub
 • prowadzenie działań minimalnych, określanych przez państwa członkowskie, na użytkach rolnych utrzymujących się naturalnie w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy

Czy winiarz jest rolnikiem?

Najwięcej kłopotu przysporzy jednak zapewne rodzaj producenta niewątpliwie najważniejszy w omawianym kontekście, tj.:

potencjalny beneficjent – będący osobą fizyczna, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która może ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich lub uczestniczyć w innych niefinansowanych, współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez Agencję lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w ramach których odpowiednio Agencja lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje swoje zadania, niebędąca producentem rolnym, beneficjentem programów rybackich, posiadaczem zwierzęcia, organizacją producentów lub podmiotem prowadzącym zakład utylizacyjny.

Jednym z takich mechanizmów jest – Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina, którym objęci są:

 1. producenci albo przedsiębiorcy niebędący producentami, wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Polski, przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, wpisani do ewidencji decyzją Dyrektora Generalnego KOWR,
 2. przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina,
 3. osoby dostarczające winogrona lub moszcz winogronowy, przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, wpisanemu do ewidencji decyzją Dyrektora Generalnego KOWR,
 4. przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.).

W przypadku spełniania warunków właściwych dla kilku rodzajów producenta istnieje możliwość wybrania kilku z powyższych kategorii. Jedynym wyjątkiem jest potencjalny beneficjent, który to rodzaj producenta z uwagi na swój charakter, nie może się łączyć z innymi rodzajami producenta.


JAK UZYSKAĆ WPIS W EWIDENCJI PRODUCENTÓW?

W celu uzyskania wpisu oraz numeru identyfikacyjnego w ewidencji producentów, należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów. Wniosek składa się do kierownika właściwego miejscowo, biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów obowiązujący od 17 października 2019 roku, znajdziecie poniżej:

WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW (pdf)

Tutaj znajdziecie zaś ADRESY BIUR ARiMR.

Agencja wydaje decyzję o wpisie do ewidencji producentów w trybie postępowania administracyjnego, przesyłając ją do nas pocztą. Typowo dla postępowania administracyjnego, wnioski obsługuje się bez zbędnej zwłoki jednak w przypadku, kiedy wymagane jest prowadzenie postępowania wyjaśniającego, załatwienie sprawy nie powinno zająć więcej niż 1 miesiąc a w przypadkach szczególnie trudnych 2 miesiące.

Co istotne, w przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego, nadaje się jeden numer identyfikacyjny osobie, na którą współmałżonek lub współposiadacz wyraził pisemną zgodę – możliwe jest oczywiście nadanie odrębnego numeru identyfikacyjnego, warunkiem jest jednak aby wnioskodawca prowadził samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą.


JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK?

Pewne problemy praktyczne mogą pojawić się przy wypełnianiu wniosku. ARiMR przygotowała przydatną instrukcję, która może być pomocna przy wypełnianiu wniosku.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU (pdf)

Najczęstsze problemy będą zapewne związane z nazwą oraz siedzibą podmiotu uzyskującego wpis. Należy więc pamiętać:

Pole nr 2 – rodzaj producenta

Producent wina, który nie jest producentem rolnym (w rozumieniu wyżej nakreślonym) składa wniosek jako potencjalny beneficjent.

Pole nr 3 – wspólne gospodarstwo

Pytania tu zawarte odnoszą się wyłącznie do osób prowadzących wspólne gospodarstwo rolne z małżonkiem lub inną osobą.

Pole nr 4 – Nazwisko/nazwa

Należy tu podać oczywiście nazwisko w przypadku osoby fizycznej, zaś w przypadku osoby pranej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, należy podać pełną nazwę, jaka została podana przy zgłoszeniu do odpowiedniego organu rejestrowego albo podczas rejestracji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).

Pole nr  5 – Imię

Co oczywiste, jest to miejsce przeznaczone na imię osoby fizycznej, a w przypadku występowania o nadanie numeru identyfikacyjnego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej można w tym miejscu podać nazwę skróconą, jaka została podana przy zgłoszeniu do odpowiedniego organu rejestrowego albo podczas rejestracji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).

Pole nr 7 – Firma przedsiębiorcy

Pole to uzupełnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, podlegająca wpisowi do CEiDG. Jako, że jest to pole nieobowiązkowe a instrukcja wskazuje w tym miejscu wyłącznie na osobę fizyczną, należy przyjąć, że firmę przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną umieszczamy wyłącznie w polu nr 4, przewidzianym dla nazwy.

Miejsce zamieszkana i adres albo siedziba i adres wnioskodawcy

 • W odniesieniu do wnioskodawcy będącego osobą fizyczną jest to wprost miejsce zamieszkania wnioskodawcy i jego adres. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Podanie numeru telefonu stacjonarnego/komórkowego, numeru faksu oraz adresu e-mail jest tu zupełnie dobrowolne.
 •  W odniesieniu do Wnioskodawcy posiadającego osobowość prawną podajemy siedzibę i adres. Zgodnie z art. 41 Kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający.
 • W odniesieniu do Wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – siedzibę i adres. Zgodnie z art. 33 § 1 Kodeksu cywilnego do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.

 

Komentarze
 • Witam,
  Staram się o dofinansowanie na utworzenie działalności gospodarczej z zakresu enoturystyki.
  Chciałem prosić o podpowiedź jakie wymagania trzeba spełnić żeby prowadzić taką działalność gospodarczą (chodzi o produkcję roczną około 800 l).
  1. Czy trzeba zarejestrować osobno działalność gospodarczą, a dodatkowo winnicę?
  (czyli przejść wszystkie kroki: REGON, NIP I VAT, CERTYFIKACJA, Sanepid, Akcyza, DEKLARACJA ILOŚCI Wina, URZĘDOWE SPRAWDZENIE, ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ Wina, BANDEROLE I ZAPŁATA Akcyzy).
  2. Na jakich zasadach można oferować degustację win oraz sprzedaż odwiedzającym?
  3. Czy są potrzebne dodatkowe zezwolenia na serwowane posiłków oraz oferowanie miejsc noclegowych?

  • Pytanie czy mówimy o samej enoturystyce – czyli agroturystyce pod przewodnim tematem wina z własną winnicą czy ze sprzedażą wina od innych producentów. Rejestracja samej działalności gospodarczej nie wymaga raczej omówienia, jeśli zaś chodzi o produkcję wina to należy oczywiście zrealizować procedurę rejestracyjną w KOWR, sanepidzie, organami skarbowymi oraz uzyskać zezwolenie na sprzedaż wina (https://paragrafwkieliszku.pl//rejestracja-winnicy-podsumowanie/). Degustację można oferować odpłatnie jako sprzedaż wina do spożycia na miejscu (na kieliszki) lub tez potraktować ją jako prezentację produktu przy okazji świadczenia usługi turystycznej. Kwestie związane z samą turystyką omówiłem tutaj: https://paragrafwkieliszku.pl//swiadczenie_uslug_enoturystycznych/

   • Mówimy o własnej winnicy oraz winie. Oferta będzie się składać głównie z szkoleń oraz degustacji.
    W podanym prze Pana artykule opisana jest usługa enoturystyczna bez rejestracji dla rolnika (czyli płatnika KRUS?). Mam rozumieć, że rejestrując działalność gosp. I opłacają ZUS zasady będą podobne?

    • Napisałem przede wszystkim o wyjątkach w których rejestrować działalności nie trzeba. Normą jest oczywiście działalność rejestrowana. Wówczas realizujemy tego typu przedsięwzięcie na zwykłych zasadach.

 • Witam. Mamy już numer EP jako gospodarstwo rolne i otrzymujemy dopłaty do gruntów rolnych. Jeżeli zgłosimy zmianę w AriMr i wpiszemy winnicę oraz produkcję wina na sprzedaż, a we wniosku zaznaczymy „potencjalny beneficjent”, to tych dopłat /z obszaru upraw winorośli/ już nie otrzymamy. Czy tak?

  • Jeśli jesteście już producentem rolnym to zakreślacie oczywiście okienko „producent rolny”. Potencjalny beneficjent jest dla winiarzy, którzy rolnikami nie są, być bowiem nie muszą.

   • Ale skoro mam już nr producenta rolnego i otrzymuję dopłaty jak opisała Maria to czy trzeba w ogóle wypełniać ten formularz do Arimr ?

    • Jeśli jesteśmy już wpisanie do ewidencji to oczywiście nie ma takiej potrzeby.

 • Jeśli rolnik bierze dopłaty bezpośrednie na pola orne jak jest w zagospodarowaniu przestrzennym gminy ,a syn ma działalność sprzedaży i transportu piachu ,żwiru itp.,to moje pytanie czy może z tych pól bez pozwolenia wybierać ziemię ,piach nawet do 1m w głąb i nawozić śmieci,gorsza ziemię ze zbiórek z innych inwestycji i dalej składać na dopłaty .Pola są uprawiane ale ewidentnie widać że plony są gorsze i ziemia na polu obok inna?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie