REJESTRACJA WINNICY #1 – EWIDENCJE PRODUCENTÓW

Niniejszym inauguruję cykl poświęcony omówieniu procesu rejestracji winnicy i produkcji wina w Polsce. Z oczywistych przyczyn procedura zostanie przedstawiona z perspektywy producenta wytwarzającego wino z winogron pochodzących upraw własnych (nie wykluczam, że inna optyka także zostanie przedstawiona w dalszej części tej serii). Polscy winiarze, którzy produkują wino z własnych upraw, korzystają z szeregu ułatwień i odstępstw od ogólnych przepisów tzw. ustawy winiarskiej. Co szczególnie istotne dla małych producentów (którzy wytwarzają nie więcej niż 100 hl wina rocznie) jeśli mieszczą się we wskazanym limicie to uzyskują zwolnienie z konieczności prowadzenia relatywnie kosztownej działalności gospodarczej. Należy jednak zaznaczyć wyraźnie, że odstępstwa od ogólnego reżimu ustawy stanowią przywilej, nie obowiązek. Wiele winnic kierując się innymi motywami decyduje się często na prowadzenia działalności gospodarczej zarówno jako osoby fizyczne jak i spółki prawa handlowego. Głównymi  motywami są oczywiście możliwości optymalizacji podatkowej przedsięwzięcia czy zabezpieczenie kwestii związanych z sukcesją majątku. O tym jednak innym razem. Dziś czekają nas stosunkowo niekłopotliwe procedury związane ze zgłoszeniem winnicy w Ewidencjach Producentów prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biznes na miarę #1 – działalność gospodarcza


DZIAŁALNOŚĆ WINIARSKA

Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich jest co do zasady działalnością regulowaną i jako taka wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich. Wpis do takiego rejestru ma charakter sformalizowany i musi zostać poprzedzony sporządzeniem stosownej dokumentacji i dostosowaniem samej winiarni do wymogów prawa. Co jednak niezwykle istotne, wymagania w zakresie uzyskania takiego wpisu do rejestru nie stosuje się jednak do producentów, którzy wyłącznie wyrabiają i rozlewają wino uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych (art. 17 ust. 3 ustawy winiarskiej). Producenci tacy, nie muszą spełniać szeregu wymagań stawianych innym podmiotom produkcyjnym a w pewnych przypadkach nie muszą nawet rejestrować działalności gospodarczej (do czego jeszcze wrócimy).

Niezależnie od powyższego zwolnienia, producenci wina (nawet jeśli wytwarzają wino z własnych winogron) powinni zostać wpisani do ogólnej Ewidencji Producentów prowadzonej przez ARiMR uzyskując tzw. nr EP oraz do Ewidencji Producentów (wina) prowadzonej przez dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, składając stosowne, niżej opisane wnioski.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy winiarskiej, …kto bez wymaganego wpisu do rejestru wyrabia lubrozlewa wyroby winiarskie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku […] kto zaś dopuszcza się tego czynu, jeżeli czyn ten dotyczy wyrobów winiarskich znacznej wartości, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Nie dotyczy to oczywiście wina wytwarzanego przez osobę fizyczną, domowym sposobem na użytek własny i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu.

Legalna produkcja alkoholu na potrzeby domowe

 


WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW ARiMR

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli (Dz.U. 2019 poz. 1824), wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. 2004 nr 10 poz. 76). Kluczowym, wynikającym z niej obowiązkiem jest konieczność uzyskiwania wpisu do prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Ewidencji Producentów – także producentów wina, posiadających własne winnice. 

W celu uzyskania wpisu oraz numeru identyfikacyjnego w ewidencji producentów, należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów. Wniosek składa się do kierownika właściwego miejscowo, biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów obowiązujący od 17 października 2019 roku, znajdziecie poniżej:

WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW (pdf)

Tutaj znajdziecie zaś ADRESY BIUR ARiMR.

Agencja wydaje decyzję o wpisie do ewidencji producentów w trybie postępowania administracyjnego, przesyłając ją do nas pocztą. Typowo dla postępowania administracyjnego, wnioski obsługuje się bez zbędnej zwłoki jednak w przypadku, kiedy wymagane jest prowadzenie postępowania wyjaśniającego, załatwienie sprawy nie powinno zająć więcej niż 1 miesiąc a w przypadkach szczególnie trudnych 2 miesiące.

Co istotne, w przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego, nadaje się jeden numer identyfikacyjny osobie, na którą współmałżonek lub współposiadacz wyraził pisemną zgodę – możliwe jest oczywiście nadanie odrębnego numeru identyfikacyjnego, warunkiem jest jednak aby wnioskodawca prowadził samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą.

Więcej informacji znajdziecie we wpisie do którego link znajdziecie poniżej:

Ewidencja producentów ARiMR


WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW KOWR

Wyrób wina z winogron pozyskanych z upraw winorośli w Polsce, przeznaczonego do wprowadzenia do obrotu, wymaga uzyskania wpisu do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 28 ustawy winiarskiej). Jak ustaliliśmy już powyżej, ewidencję taką prowadzi Dyrektor Generalny
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Wniosek o wpis do ewidencji składa się do Dyrektora Generalnego KOWR w postaci papierowej albo elektronicznej, corocznie (na każdy rok gospodarczy w którym będzie wyrabiane wino osobno), najpóźniej do 15 lipca.

Wniosek w formie elektronicznej może być składany za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych KOWR (PUE). Wniosek w formie tradycyjnej składamy na formularzach formularzach w centrali KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa).

WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI (doc)

SKRÓCONY WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI (doc)

Warunkiem uzyskania wpisu jest złożenie oświadczeń potwierdzających, że:

 • nie jest się karanym za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów
 • posiada się tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony wyrób wina gronowego lub moszczu winogronowego

Wszystkie wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi mogą zostać:

 • złożone bezpośrednio w KOWR,
 • przekazane pocztą tradycyjną,
 • przekazane pocztą elektroniczną lub złożone na informatycznym nośniku danych – o ile zawierają bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach ustawy o podpisie elektronicznym i zawierają dane w ustalonym formacie, zawarte w formularzach opublikowanych na stronach KOWR
 • złożone za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych KOWR (PUE)

Jeżeli producent  został wpisany do ewidencji wcześniej a informacje dotyczące miejsca uprawy winorośli i wyrobu wina nie uległy zmianie, wówczas może złożyć Skrócony wniosek o wpis do ewidencji.

SKRÓCONY WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI (d0c)

Przywileje „małego winiarza”


PODSUMOWANIE PROCEDURY

 1. Do 15 lipca każdego roku zgłaszamy naszą winnicę do Ewidencji Producentów KOWR na odpowiednim FORMULARZU 
 2. W kolejnych latach możemy zgłaszać już tylko WNIOSEK SKRÓCONY (jeśli zgłoszone wcześniej dane nie uległy zmianie)

Pamiętajcie – wnioski składamy do 15 lipca!Informacje dodatkowe:

Warunki udziału w mechanizmie „Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina” – KOWR


Podstawa prawna:


paragrafwkieliszku

23 Comments

 1. Z ciekawością będę śledził cały cykl artykułów, idealne kompendium wiedzy dla osób takich jak ja, czyli zaczynających przygodę z winiarstwem. W związku z powyższym artykułem pozwolę sobie zadać pytanie, czy posiadając około półtora hektara ziemi w sąsiedniej gminie, której nie jestem mieszkańcem, pracując na etacie, nie posiadając wykształcenia rolniczego i nie będąc rolnikiem, chcąc zostać małym producentem produkującym wino z własnej uprawy w ilości mniejszej niż 100 hl muszę rejestrować działalność gospodarczą ? Zadaję to pytanie ponieważ spotkałem się z opiniami, że nie będąc rolnikiem założenie działalności gospodarczej jest obligatoryjne.

  • Dziękuję za miłe słowo i życzę wytrwałości w winiarskich planach 🙂 Muszę przyznać, że dużo zmiennych jak na jedno pytanie 😛 Wpis poświęcony zasadom nabywania ziemi i statusowi rolnika postaram się przygotować niebawem. Rok obowiązywania nowych przepisów jest doskonałą okazją do pewnych podsumowań.

   Porządkując nieco sprawę to posiadając ziemię rolną w zasadzie jest Pan rolnikiem (definicji rolnika w prawie polskim jest jak się zdaje 7!). Status ten jest istotny dla wielu osób przede wszystkim z uwagi na możliwość pozostania przy ubezpieczeniu w KRUS co w omawianym przypadku, z uwagi na Pańskie zatrudnienie, nie wydaje się być już tak kluczowe (nawet przy ewentualnej działalności gospodarczej dochodzi nam jedynie dodatkowa składka zdrowotna).

   Warto zauważyć jednak, że ustawa winiarska w żadnym przepisie nie nawiązuje ani do rolnika ani do działalności rolniczej. Mówi nam wyłącznie o „uprawach własnych”. Samego producenta wina definiuje zaś jako osobę fizyczną lub prawną, która wyrabia lub rozlewa wino z upraw własnych w celu wprowadzenia go do obrotu.

   Odpowiadając wprost na zadane pytanie – nie widzę przeszkód 🙂

   • Dziękuje za odpowiedz. Właśnie z tym rolnikiem miałem największe wątpliwości. Reasumując w moim przypadku nie muszę zakładać działalności gospodarczej, by legalnie wprowadzać na rynek wino, oczywiście po przejściu skomplikowanej i wielopodmiotowej procedury rejestracji 😉 Szczerze mówiąc to ta wynikająca z ustawy winiarskiej droga wydaje mi się łatwiejsza od założenia działalności gospodarczej, ale może to tylko pozory.

    • Służę z radością 🙂 Co do stopnia skomplikowania procedury to moim celem jest przedstawienie jej tutaj jako niestrasznej w ostatecznym rozliczeniu 😛 Ufam, że uda mi się zmienić ten popularny choć niesłuszny pogląd. Urzędów do zaliczenia jest kilka w istocie (właśnie pojawił się wpis #2) ale procedura dla „małego winiarza” jest w mojej ocenie banalna w stosunku choćby do produkcji rzemieślniczej piwa. Co zaś się tyczy działalności gospodarczej to nie zmienia ona praktycznie niczego jeśli chodzi o samą procedurę. Dochodzą nam składki ZUS (o ile nie mamy innego tytułu do ubezpieczenia) ale dzięki temu, zamiast podatku PIT wg. skali (18% lub 32%) możemy płacić podatek liniowy 19%. Warto to rozważyć 🙂

 2. Rozpoczął się ciekawy cykl, warto pisać o takich rzeczach, ponieważ niemiernie ułatwia to funkcjonowanie, jak i wdrażanie się w branże młodym winiarzom.

  • Dziękuję. Mam nadzieję, że materiały te będą pomocne 🙂 Gdyby pewne elementy okazały się niejasne, lub konieczne były dodatkowe wyjaśnienia, bardzo proszę o informację w komentarzu. Pozwoli mi to dostosować treść do faktycznie pojawiających się wątpliwości w tym przedmiocie.

 3. Po przeczytaniu artykułu ma następujące pytanie. Czy będąc rolnikiem, chcącym wytwarzać i sprzedawać wino z owoców pochodzących z własnej uprawy, w ilości mniejszej niż 100 hl, lecz nie tylko z winogron to muszę rejestrować działalność gospodarczą ?

  • Wino jest produktem pochodzącym wyłącznie z winogron. Napoje fermentowane z innych owoców będą już jedynie produktami winiarskimi, których kilkanaście kategorii zdefiniowanych zostało w ustawie winiarskiej. W przypadku prowadzenia produkcji wina, będącego napojem wytworzonym z winogron, pochodzących z upraw własnych (czyli własnej winnicy), w ilości do 100 hl rocznie, nie ma konieczności prowadzenia działalności gospodarczej. Także wiele innych obowiązków istotnie w tym przypadku złagodzono lub zniesiono. Produkcja innych napojów fermentowanych, w tym tzw „win owocowych”, nie korzysta niestety z tego typu przywilejów. Konieczne będzie w tym przypadku prowadzanie działalności gospodarczej, uzyskanie wpisu do rejestru producentów (działalność regulowana) oraz co do zasady, prowadzenie składu podatkowego.

 4. Witam Serdecznie,
  Krótkie pytanie dotyczącego zapisu:
  Warunkiem uzyskania wpisu jest złożenie oświadczeń potwierdzających, że:
  • posiada się tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony wyrób wina gronowego lub moszczu winogronowego
  Co mogę zrobić w sytuacji gdy ja rejestruję winnicę, a budynek gdzie będzie prowadzony wyrób wina jest własnością mojego ojca?

  • Wystarczy spisać umowę najmu. To wystarczający tytuł prawny do winiarni.

 5. Witam, czy posiadając małą winnice (0,5 ha), niebędąc rolnikiem, tylko osobom pracującą na etacie, oprócz złożenia wniosku o wpis do KOWR do 15 lipca, muszę jeszcze składać wniosek o wpis do ARiMR? i czy jest na to jakiś określony termin?

  • Tak, wniosek do ARiMR jest konieczny. Wpis powinniśmy mieć przed zgłoszeniem do KOWR.

   • upss, to w takim razie już to przeoczyłam :/ a czy słowo „powinniśmy” jest w Pana odpowiedzi kluczowe? bo może mogę złożyć te wnioski jakoś jednocześnie? 🙂

 6. Dzień dobry,
  Czy „mały winiarz”, który będzie wytwarzał do 1000 hl wina rocznie, może sprzedawać wyłącznie wino wytworzone po ukończeniu całej procedury związanej z rejestracją winnicy? Czy, gdyby posiadał zapas wina wytworzony przed ukończeniem procedury rejestracji, może po uzyskaniu zezwolenia na sprzedaż wina, sprzedać je, czy wyłącznie przeznaczyć na własny użytek? Pozdrawiam

  • Na sprzedaż może być przeznaczone wyłącznie wino wyprodukowane w procedurze spożywczej i akcyzowej z winnicy zarejestrowanej wcześniej w KOWR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *