fbpx

Kody PKD dla producentów i sprzedawców napojów alkoholowych

Oczywistym jest, iż  produkcja i sprzedaż napojów alkoholowych stanowią pewien obszar aktywności gospodarczej i jako takie, podlegają obowiązkom rejestracyjnym. Niezależnie od tego czy aktywność tę prowadzimy indywidualnie, w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej, w różnego rodzaju spółkach prawa handlowego czy też w ramach organizacji pozarządowych – ciąży na nas obowiązek poinformowania o szerokości naszych, gospodarczych zainteresowań – czyli o przedmiocie działalności gospodarczej. Ten ostatni podawać należy w sposób zgodny z przyjętą systematyką i jej właśnie, poświęcimy dzisiejsze opracowanie. Serdecznie zapraszam 🙂


CZYM JEST PKD?

PKD to skrót od nazwy Polska Klasyfikacja Działalności – przyjęta oficjalnie systematyka, która porządkuje obszary aktywności gospodarczej w formie kodów.

Główny cel PKD to klasyfikacja podmiotów gospodarczych dla potrzeb statystycznych (REGON). Dzięki posiadanym przez Główny Urząd Statystyczny danym, można opracowywać bilanse gospodarki narodowej, porównywać dane w skali międzynarodowej i ukazywać strukturę gospodarki narodowej.

Wyboru kodu dokonujemy podczas rejestracji działalności gospodarczej, tj. w systemie CEIDG dla działalności indywidualnej oraz na etapie tworzenia umowy bądź statutu spółki prawa handlowego lub organizacji pozarządowej.

Interesujący nas dziś temat regulowany jest przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

LIVE Z PARAGRAFEM – Spółki z górnej półki


JAK ZBUDOWANA JEST LISTA KODÓW PKD?

Określenie przedmiotu działalności tworzy nazwa podklasy oraz pięcioznakowy kod, składający się z dużej litery alfabetu i czterech cyfr.

Tabela takich kodów ma też swój porządek:

 1. SEKCJA – oznaczony symbolem jednoliterowym, dzieli ogólną zbiorowość na 21 grup rodzajów działalności, na które składają się czynności związane ze sobą z punktu widzenia tradycyjnie ukształtowanego, ogólnego podziału pracy;
 2. DZIAŁ – oznaczony dwucyfrowym kodem numerycznym, dzieli ogólną zbiorowość na 88 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności według cech, mających zasadnicze znaczenie zarówno przy określaniu stopnia podobieństwa, jak i przy rozpatrywaniu powiązań występujących w gospodarce narodowej (np. w tablicach przepływów międzygałęziowych);
 3. GRUPA – oznaczony trzycyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 272 grupowania rodzajów działalności, dających się wyodrębnić z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji, bądź też charakteru usługi lub charakteru odbiorcy tych usług;
 4. KLASA – oznaczony czterocyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 615 grupowań rodzajów działalności, dających się wyodrębnić przede wszystkim z punktu widzenia specjalizacji procesu produkcyjnego, czy też działalności usługowej;
 5. PODKLASA – oznaczony pięcioznakowym kodem alfanumerycznym i obejmuje 654 grupowania. Został on wprowadzony w celu wyodrębnienia rodzajów działalności charakterystycznych dla polskiej gospodarki i będących przedmiotem obserwacji statystycznej. Jeśli na poziomie krajowym nie wprowadzono dodatkowego podziału na poziomie podklasy w stosunku do poziomu międzynarodowego (klasa=podklasie), podklasę taką oznaczono literą Z.

KODY PKD DLA BRANŻY ALKOHOLOWEJ

Jak już wiecie, lista kodów PKD jest bardzo obszerna. Oficjalną i pełną listę kodów PKD znajdziecie TUTAJ. Warto jednak wymienić kilka, sztandarowych kodów, potrzebnych w działalności związanej z napojami alkoholowymi. Poniżej subiektywna lista, która ma służyć za ściągę dla nas wszystkich 🙂

 • 01.21.Z – Uprawa winogron
 • 11.01.Z – Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
 • 11.02.Z – Produkcja win gronowych
 • 11.03.Z – Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
 • 11.04.Z – Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
 • 11.05.Z – Produkcja piwa
 • 11.06.Z – Produkcja słodu
 • 11.07.Z – Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
 • 46.34.A – Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
 • 47.25.Z – Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Pod jakim kodem CN znajdę ouzo?


UWAGI PRAKTYCZNE

 • Ilość kodów PKD, jakie mogą być aktualnie ujawnione w rejestrze przedsiębiorców KRS (spółki, stowarzyszenia, fundacje, itp.) została zmniejszona do 10 sztuk. Nie oznacza to jednak, że podmiot nie może prowadzić działalności w szerszym zakresie. Nadal możemy wpisywać szeroką listę przedmiotu działalności w naszej umowie (statucie), w widocznej publicznie części rejestru widać będzie jedynie 10 z nich (które sami wybierzemy).
 • Zmiany PKD dla działalności indywidualnych (w CEIDG) można zmieniać możliwie sprawnie i bezpłatnie – zmiany w rejestrze przedsiębiorców KRS będą już znacznie bardziej złożone (mogą wymagać zmiany statutu lub umowy, w niektórych przypadkach także w formie aktu notarialnego).
 • Kody PKD można wpisywać pełnymi działami (np. 10, 11, 43, itd.). Jeden kod przynajmniej, musi zostać rozpisany do poziomu podklasy (czyli do litery, najczęściej jest to „Z”) – jest to konieczne dla przeważającego rodzaju działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie