fbpx

Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu

Każdy posiadacz zezwolenia na detaliczną sprzedaż alkoholu, musi co roku składać oświadczenie o wartości jego sprzedaży. Oświadczenie należy złożyć do 31 stycznia roku następującego po roku za który składane jest oświadczenie.

Art. 11(1) ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku
poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego
oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Sprzedaż zaś ma dotyczyć wyłącznie sprzedaży detalicznej w punkcie sprzedaży. Do wartości tej nie wliczamy zatem napojów sprzedanych hurtowo oraz poza punktem sprzedaży na podstawie innych zezwoleń detalicznych (np. zezwoleń jednorazowych wydawanych na różnego rodzaju imprezy).


UWAGA! Jeżeli nie złożymy oświadczenia do 31 stycznia, zezwolenie wygaśnie po upływie kolejnych 30 dni!


Aby zezwolenie nie wygasło w przypadku naruszenia terminu, należy w trakcie 30 dni dni (od jego upływu) złożyć oświadczenie wraz z opłatą za korzystanie z zezwolenia oraz opłatą dodatkową wysokości 30% rocznej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Pamiętajcie, że o ponowne wydanie zezwolenia można wystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Sprzedaż po wygaśnięciu zezwolenia jest przestępstwem!


W oświadczeniu podajemy odrębnie wartość brutto napojów alkoholowych o zawartości:

 • do 4,5% alkoholu oraz piwa
 • powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa
 • powyżej 18% alkoholu

sprzedanych na podstawie zezwolenia detalicznego.


UWAGA! Do wartości sprzedaży detalicznej nie wliczamy wartości sprzedaży hurtowej (do pośrednika posiadającego zezwolenie detaliczne) – jeśli taką prowadzimy – także, jeśli sprzedaż hurtową prowadzimy bez konieczności posiadania zezwolenia hurtowego (np. drobni producenci wina i fermentowanych napojów winiarskich). Nie wliczamy też sprzedaży dokonywanej na podstawie zezwoleń jednorazowych. 


Jako wartość sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.


Wartość sprzedaży stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia. Warto przypomnieć, że opłata za zezwolenie wynosi:

L.p.Rodzaj

 

sprzedanych

napojów alkoholowych

Opłata podstawowa pobierana

 

w przypadku, gdy wartość
sprzedaży napojów alkoholowych

nie przekroczyła progu ustawowego

Opłata podwyższona pobierana

 

w przypadku, gdy wartość

sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy

1.o zawartości

 

do 4,5% akoholu oraz piwa

przy wartości sprzedaży

 

do 37 500 zł – opłata wynosi: 525 zł

przy wartości sprzedaży

 

powyżej 37 500 zł – opłata wynosi

1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

2.o zawartości

 

powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

przy wartości sprzedaży

 

do 37 500 zł – opłata wynosi: 525 zł

przy wartości sprzedaży

 

powyżej 37 500 zł – opłata wynosi

1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

3.o zawartości

 

powyżej 18%

alkoholu

przy wartości sprzedaży

 

do 77 000 zł – opłata wynosi: 2100 zł

przy wartości sprzedaży

 

powyżej 77 000 zł – opłata wynosi

2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim


Opłatę za korzystanie z zezwolenia można wnieść:

 • jednorazowo, do 31 stycznia danego roku
 • w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

OŚWIADCZENIE O SPRZEDAŻY HURTOWEJ

Na części sprzedawców hurtowych także ciąży obowiązek zawiadomienia o ilości napojów alkoholowych zbytych przez siebie w poprzednim roku. Obowiązek ten podobnie wypełniamy w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Art. 9(1) ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Producent oraz przedsiębiorca, o których mowa w ust. 6, jest obowiązany
do składania w terminie do dnia 31 stycznia zawiadomienia o ilości zbytych przez
siebie napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie,
o którym mowa w art. 18 ust. 1, w poprzednim roku kalendarzowym

W przeciwieństwie do informacji o sprzedaży detalicznej podajemy w tym przypadku ilość wyrażoną w litrach nie zaś wartość sprzedaży. Do ilości tej nie wliczamy oczywiście sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży do innych hurtowni.

Zawiadomienie składa się na piśmie do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce produkcji napojów alkoholowych objętych tym zawiadomieniem, podając:

 • imię i nazwisko lub firmę
 • siedzibę i adres oraz adres do doręczeń
  numer NIP albo numer PESEL
 • informację o ilości wyprodukowanych napojów alkoholowych, które zostały zbyte
  w poprzednim roku kalendarzowym, wyrażoną w litrach.

SPRZEDAŻ HURTOWA DOKONYWANA PRZEZ DROBNYCH PRODUCENTÓW

Do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi nie jest
obowiązany:

 • drobny producent wina z upraw własnych
 • przedsiębiorca określony w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r.
  o wyrobach winiarskich (producenci wybranych, fermentowanych napojów winiarskich)

– który zbywa wyprodukowane przez siebie napoje alkoholowe przedsiębiorcom
posiadającym zezwolenie detaliczne

Producent taki jest jednak obowiązany do składania w terminie do dnia 31 stycznia zawiadomienia o ilości zbytych przez siebie napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie, detaliczne w poprzednim roku kalendarzowym!


Komentarze
 • Panie Radosławie, czy ten przepis obowiązuje również dla sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia podczas imprez zamkniętych etc. (tzw. catering)?

 • Dzień dobry, chciałbym zapytać, jaką wartość należy wskazać w oświadczeniu o wartości sprzedaży w przypadku drinków? Czy należy wskazać wartość alkoholu zawartego w danym drinku, czy też wartość całego drinka? Dla przykładu, jeżeli drink kosztuje 25 zł, ale wartość alkoholu wchodzącego w skład tego drinka wynosi 6 zł, to czy w oświadczeniu należy wykazać całe 25 zł, czy też tylko 6 zł? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • A jak to się odnosi do winiarzy produkujących wina z upraw własnych i sprzedających do np restauracji ? W takim wypadku nie mamy obowiązku posiadania jakiegokolwiek zezwolenia, nie składamy nigdzie żadnych oświadczeń ?

  • Jestem przekonany, że napisałem o tym powyżej całkiem wyraźnie 🙂 Nawet dedykowałem stosowny akapit 😀 Winiarze, bez zezwolenia, też składają oświadczenia.

 • Czy mógłby mi Pan podpowiedzieć, jak to się ma do przedsiębiorców posiadających zezwolenie na hurtową sprzedaż alkoholu (4,5%-18% – wino), jednocześnie nie będących producentami, jedynie nabywających wewnątrzwspólnotowo od drobnych producentów. Z góry bardzo dziękuję.

  • Oświadczenie składają wymienieni we wpisie producenci. Sprzedawcy hurtowi już nie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie