REJESTRACJA WINNICY #10 – BANDEROLE I ZAPŁATA AKCYZY

Szczęśliwie dochodzimy do ostatniego etapu związanego z formalną drogą od własnej winnicy do legalnej sprzedaży wyprodukowanego z jej owoców wina. Swoisty dekalog, złożony z 10 wpisów poświęconych rejestracji winnicy w Polsce, kończymy zagadnieniem najmniej lubianym choć często też niepotrzebnie demonizowanym – akcyzą i obowiązkiem naklejania znienawidzonych banderoli.AKCYZA RAZ JESZCZE 

Jak ustaliliśmy już w części poświęconej samemu podatkowi akcyzowemu, obciążenie to i służący mu reżim podatkowy są nieuchronnością przy produkcji zawierającego alkohol, a zatem z akcyzowego z definicji wina. Przypomnieć należy jedynie dla pociechy, że winiarze są niezwykle uprzywilejowani w zakresie przepisów dotyczących sposobu naliczania i poboru przedmiotowego podatku. Produkcja win uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych, w ilości mniejszej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego wyłączona została bowiem z obowiązku produkcji w składzie podatkowym (w którym muszą być produkowane pozostałe trunki powstające w naszym kraju). Także stawka akcyzy dla wina, wynosząca obecnie 1,58 zł za 1l produktu gotowego nie robi większego wrażenia.

REJESTRACJA WINNICY #6 – AKCYZA


KŁOPOTLIWA BANDEROLA

Swoistym dopustem fundowanym nam przez prohibicyjne podejście do alkoholu w naszym kraju, jest obowiązek oznaczania produktów znakami akcyzy czyli popularnymi banderolami (mimo zapowiedzi i rozlicznych plotek, na dzień powstawania niniejszego wpisu, obowiązek banderolowania nadal istnieje i żadnego podpisanego dokumentu w tej sprawie światło dzienne nie ujrzało 😛). Wyprodukowane przez winiarza wino podlega zatem wciąż obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, a czynność ta powinna być dokonana przed sprzedażą wyrobu lub przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych (art. 117 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym).

Szczegółowe warunki otrzymywania i rozliczania znaków akcyzy, nanoszenia banderol, składania wstępnych zapotrzebowań, prowadzenia ewidencji zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Do którego załączniki stanowią podstawową dokumentację w procesie pozyskiwania banderol.

Znaki akcyzy na wina mają postać banderol i muszą być nanoszone na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego w taki sposób, aby zdjęcie znaku lub otwarcie opakowania w miejscu przeznaczonym do jego otwierania albo użycie wyrobu powodowały trwałe i widoczne uszkodzenie znaku w sposób uniemożliwiający jego powtórne użycie.

W celu otrzymania znaków akcyzy producent składa wstępne zapotrzebowanie na znaki akcyzy do Ministerstwa Finansów (Ministerstwo Finansów Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa) w terminie do dnia 30 października roku poprzedzającego rok, na który składane jest wstępne zapotrzebowanie.

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ZNAKI AKCYZY – ZAŁĄCZNIK NR 7 (doc)

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ZNAKI AKCYZY – ZAŁĄCZNIK NR 7 (pdf)

Jeśli w trakcie roku okaże się, że potrzebujemy mniej lub więcej banderol, musimy złożyć w Ministerstwie Finansów zmianę zapotrzebowania lub wniosek o cofnięcie zapotrzebowania. Do zmiany lub cofnięcia stosujemy ten sam rodzaj formularza.

UWAGA: Podmiot, który nie odebrał znaków akcyzy, objętych ostateczną zmianą wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy, do końca danego roku kalendarzowego, wpłaca kwotę na pokrycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy.

Producent składa w dogodnym dla siebie momencie, wniosek o wydanie banderol podatkowych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol do urzędu skarbowego właściwego w sprawach znaków akcyzy. Właściwość urzędu skarbowego w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy, ustala się ze względu na adres siedziby lub zamieszkania producenta właściwość przedmiotową samego urzędu. Wykaz urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej właściwych w sprawach znaków akcyzy określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy – wykaz.

FORMULARZ WNIOSKU O WYDANIE BANDEROL – ZAŁĄCZNIK 12 (doc)

FORMULARZ WNIOSKU O WYDANIE BANDEROL – ZAŁĄCZNIK 12 (pdf)

FORMULARZ WNIOSKU O WYDANIE UPOWAŻNIENIA – ZAŁĄCZNIK 13 (pdf)

Do wniosków o wydanie banderol oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol załączamy także szereg dokumentów, przede wszystkimi:

 • zaświadczenie organu podatkowego o niezaleganiu lub stwierdzeniu zaległości w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym
 • kopię odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo kopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub o wpisie do Ewidencji Producentów
 • kopię potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego

Dokumentów powyższych nie załącza się, jeżeli  naczelnik urzędu skarbowego do którego składany jest wniosek dysponuje tymi dokumentami i dane w nich zawarte są aktualne lub gdy urząd skarbowy jest w stanie sam sprawdzić te dane.

Wniesione muszą zostać także następujące opłaty:

 • kwota na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (załącznik nr 9)

Pieniądze wpłać należy na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, który jako jedyny w Polsce obsługuje te należności.

UWAGA: Są dwa odrębne rachunki bankowe – jeden dla wpłaty kwoty za wartość banderol, drugi dla wpłaty kwoty za wytworzenie banderol. Aktualne numery rachunków znajdziecie TUTAJ.

Po otrzymaniu decyzji w sprawie wydania banderol podatkowych oraz upoważnienia do odbioru banderol podatkowych możemy dokonać samego odbioru. Znaki akcyzy zgodnie z art. 128 ustawy o podatku akcyzowym wydawane są – na wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy – przez właściwego w sprawach znaków akcyzy naczelnika urzędu skarbowego lub bezpośrednio przez wytwórcę znaków akcyzy, tj. Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A.

UWAGA: Ważność znaków akcyzy w przypadku wyrobów winiarskich wynosi 24 miesięcy. W tym okresie podmiot, który otrzymał te znaki zobowiązany jest je nanieść na te wyroby. Po upływie 24 miesięcy znaki te tracą ważność i podlegają zwrotowi.

Podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, zobowiązane są do prowadzenia ewidencji znaków akcyzy. Wzór ewidencji określa zał. nr 10 i 11 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.


OBOWIĄZEK PODATKOWY I ZAPŁATA AKCYZY

Podstawą opodatkowania wina, podobnie jak w przypadku innych napojów alkoholowych, jest ilość tego wyrobu wyrażona w hektolitrach. Stawka akcyzy na wino została wskazana w art. 95 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym i wynosi 158,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Producenci win gronowych z własnych upraw rozliczający się poza składem podatkowym, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym są zobowiązani na zasadach ogólnych deklarować akcyzę od wyprodukowanego wina w miesięcznej deklaracji akcyzowej oraz obliczać i wpłacać należną akcyzę do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

FORMULARZ DEKLARACJI AKC-4 (doc)

FORMULARZ DEKLARACJI AKC-4 (pdf)

FORMULARZ ZAŁĄCZNIKA AKC-4B (doc)

FORMULARZ ZAŁĄCZNIKA AKC-4B (pdf)

W sytuacji gdy wino będzie przeznaczone do obrotu i oznaczone podatkowymi znakami akcyzy, kwotę akcyzy obniża się o kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy prawidłowo naniesionych na wyroby akcyzowe nie wcześniej jednak niż po powstaniu obowiązku podatkowego. Z uwagi na swoistą technologię produkcji wina, gotowość produktu do sprzedaży jest indywidualną decyzją samego winiarza. Obowiązek podatkowy powstaje zatem dopiero z chwilą oznaczenia wyrobów winiarskich podatkowymi znakami akcyzy. Jeśli po kilku latach leżakowania wina w beczce będziemy zadowoleni z efektów dojrzewania naszej rezerwy, dokonamy butelkowania i nakleimy banderole, to powstanie wówczas obowiązek zapłaty akcyzy, która musi zostać opłacona w terminie do 25 dnia kolejnego miesiąca. PODSUMOWANIE

 1. Produkcja wina wiąże się z obowiązkiem rejestracji producenta jako płatnika akcyzy.
 2. Producent wina zobowiązany jest obliczać i wpłacać należną akcyzę do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 3. Obowiązek podatkowy powstaje dopiero z chwilą oznaczenia wyrobów winiarskich podatkowymi znakami akcyzy.
 4. Deklaracje podatkowe składamy na formularzu urzędowym AKC-4 z załącznikiem AKC-4B (podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich).
 5. Deklaracje należy składać we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym. Nie wszystkie urzędy skarbowe będą miały jednak możliwość przyjęcia takiej deklaracji. W praktyce będzie to ten sam urząd w którym rejestrowaliśmy się jako płatnik (wniosek AKC-R).
 6. W celu otrzymania znaków akcyzy producent składa wstępne zapotrzebowanie na znaki akcyzy do Ministerstwa Finansów w terminie do dnia 30 października każdego roku (na kolejny rok).
 7. Producent składa w dogodnym dla siebie momencie, wniosek o wydanie banderol podatkowych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol do urzędu skarbowego właściwego opłacając ich wartość oraz koszty wytworzenia. 
 8. Po otrzymaniu decyzji w sprawie wydania banderol podatkowych oraz upoważnienia do odbioru banderol podatkowych możemy dokonać samego odbioru we właściwym urzędzie skarbowym lub bezpośrednio w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
 9. Ważność znaków akcyzy w przypadku wyrobów winiarskich wynosi 24 miesięcy.

Podstawa prawna:


paragrafwkieliszku

9 Comments

 1. Od siebie ( pierwszy raz składałem wniosek o wydanie banderol) mogę dodać, że ważne jest miejsce zamieszkania wg rejestru jaki ma urząd skarbowy (bliżej nieokreślone źródło danych) aby określić właściwość urzędu. Co ciekawe nie ma ono nic wspólnego z miejscem opłacania- zgłoszenia akcyzowego. Jak mnie poinformowano w kolejnym US ważność zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami ważna jest do 25 każdego miesiąca – daty rozliczenia podatku akcyzowego (którego jeszcze nie miałem sposobności opłacać). W moim przypadku US (Wg ich interpretacji) otrzymał już nieważne zaświadczenie.

 2. Witam.
  Czy uzyskanie banderol i zapłata akcyzy jest konieczna nawet w przypadku produkcji wina nie przekraczającej 10000 litrów?

 3. Witam.Planuje zaczać małą przydomowa rodzinna produkcje wina i naleweczek… pomyselismy zeby zaczac sprzedawac.Jak by to wygladało od strony formalnej??o jakiej mocy i ilosci nie podlegają opodatkowaniu akcyzą?? Czy taka własna produkcja wchodzi w gre czy za duzo dookoła tego wszystkiego i nie warto.

  • Pasja nie zna rozsądku 🙂 Nigdy nie można mówić, że nie warto choć oczywiście trochę trzeba zrobić przed formalnym wejściem na rynek 🙂 Produkt nie podlega akcyzie jeśli ma mniej niż 1,2% więc raczej nie skorzystamy z tego zwolnienia. Rozumiem, że mówimy tu o winach owocowych. Procedurę legalizacji produkcji tych opisałem tutaj – http://paragrafwkieliszku.pl/oficjalna-produkcja-cydru-i-perry/ Jeśli chodzi o nalewki, czyli wyroby spirytusowe to jeszcze w październiku poprowadzę spotkanie live na ten temat 🙂 Serdecznie zapraszam do subskrypcji naszego ALERTU PRAWNEGO, gdzie będę informował – http://www.prawoalkoholowe.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *