REJESTRACJA WINNICY #4 – CERTYFIKACJA

Do 15 sierpnia każdego roku, możemy składać wnioski do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w sprawie certyfikacji rocznika wina oraz odmiany winorośli, które chcemy ujawnić na naszej etykiecie. Certyfikacja ta nie jest obowiązkowa. Z uwagi na rosnącą świadomość konsumentów oraz stosunkowo prostą procedurą samej certyfikacji, jest ona jednak zdecydowanie polecana. Tematyce tej poświęciłem już wpis, jednak dla porządku rzeczy powtórzę w tym miejscu, najważniejsze informacje.

Certyfikacja wina


MOŻLIWOŚĆ CERTYFIKACJI

Możliwość umieszczenia rocznika wina oraz nazwy odmiany (lub odmian) winorośli na etykiecie wina z winogron pozyskanych z krajowych upraw winorośli jest dozwolona wyłącznie po stosownej certyfikacji w tym zakresie. Problematykę certyfikowania rocznika i odmian obejmuje Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina. 

Do krajowego porządku prawnego ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. 2011 nr 120 poz. 690) czyli tzw. ustawa winiarska.

 


WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ

Wnioskować o certyfikację może jedynie producent wina wyrabiającego wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 15 sierpnia danego roku gospodarczego, bezpośrednio w Wojewódzkie Inspektoracie (WIJHARS) właściwym ze względu na miejsce wyrobu wina.

Wniosek taki zawiera:

 1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres producenta albo przedsiębiorcy niebędącego producentem wyrabiającego wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada uprawy winorośli, z której wyrabia się wino przeznaczone do wprowadzenia do obrotu – również imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres właściciela uprawy winorośli;
 2. określenie miejsca wyrobu wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany;
 3. informację o lokalizacji uprawy winorośli, z której wyrabia się wino z określonego rocznika lub wino z określonej odmiany winorośli, w danym roku gospodarczym, zawierającą wskazanie:
  a) województwa, powiatu i gminy,
  b) nazwy oraz numeru obrębu ewidencyjnego,
  c) numeru i wielkości działek ewidencyjnych oraz wielkości powierzchni w hektarach, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, uprawy winorośli, z której będą pozyskiwane winogrona do wyrobu wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli, w danym roku gospodarczym,
  d) nazwy lub nazw odmian winorośli, w przypadku wyrobu wina z określonej odmiany winorośli.

FORMULARZ WNIOSKU (doc)


KOSZTY CERTYFIKACJI

Za przeprowadzenie certyfikacji pobierana jest  opłata, określona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli (Dz.U. 2012 poz. 3). Opłata stanowi dochód budżetu państwa i należy ją wnieść na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu właściwego ze względu na miejsce wyrobu wina.

Wynosi ona:

 • 10 zł za kontrolę zgodności nazwy lub nazw odmian winorośli ze stanem faktycznym (za każdą odmianę)
 • 202 zł  jesli łączną powierzchnia winnicy nie przekracza 1ha
 • 202 zł za pierwszy hektar oraz 19 zł za każdy kolejny hektar uprawy w przypadku większych winnic

Inspektorzy naliczą także opłatę związaną z dojazdem do winnicy:

 • 8,40 zł – za odległość do 10 km
 • 21,00 zł – za odległość 10-50 km
 • 63,00 zł – za odległość 50-100 km
 • 104,00 zł – za odległość 100-150 km
 • 146,00 zł – za odległość 150-200 km
 • 167,00 zł – za odległość powyżej 200 km

 


PODSUMOWANIE

 1. Certyfikacja rocznika lub odmiany nie jest obowiązkowa.
 2. Umieszczenie na etykiecie wina informacji o roczniku i odmianach winorośli wymaga jednak uzyskania certyfikacji.
 3. Wniosek o certyfikację składamy we właściwym dla miejsca produkcji Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Pamiętajcie – wnioski składamy do 15 sierpnia!


Podstawa prawna:

paragrafwkieliszku

5 Comments

 1. Czy przy braku certyfikacji można użyć nazwę odmiany na tylnej etykiecie? Np na głównej etykiecie Cuvee a w opisie z tyłu, że kupaż Leon Millota oraz Rondo?

  • Niestety nie. Certyfikacja jest wymagana gdy chcemy umieścić informację o odmianach na etykiecie Etykietą jest natomiast opis pisany, drukowany, tłoczony, odbity lub w inny sposób naniesiony na opakowanie lub pojemnik z żywnością lub załączony do opakowania lub pojemnika z żywnością. Samo zaś etykietowanie posiada jeszcze dokładniejszą definicję, która każe uznać za część etykiety także wszelkie napisy, dane szczegółowe, znaki handlowe, nazwy marek, ilustracje lub symbole odnoszące się do danego środka spożywczego i umieszczone na wszelkiego rodzaju opakowaniu, dokumencie, ulotce, etykiecie, opasce lub pierścieniu towarzyszącym takiej żywności lub odnoszącym się do niej. Umieszczenie rzeczonej informacji bez uzyskania certyfikacji nie jest zatem możliwe nie tylko na kontretykiecie ale nawet na zewnętrznym opakowaniu czy ulotce reklamowej.

 2. Czy opłata za powierzchnię winnic naliczana jest za każdą certyfikowana odmianę czy jest to może jednorazowa opłata np. dla kilku certyfikowanych odmian?

  • Mamy tu do czynienia z kilkoma opłatami składającymi się na cały koszt. Ogólną opłatą za certyfikację (jednorazową), opłatą za dojazd oraz opłatą za certyfikację konkretnej odmiany. W tej ostatniej certyfikowana jest każda odmiana osobno, którą chcemy umieścić na etykiecie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *