fbpx

Dokumentacja akcyzowa producentów wina

Dzisiejszy wpis stanowi krótkie podsumowanie wykładu jaki poprowadziłem podczas seminarium nt. Wybrane elementy z zakresu uprawy winorośli, winifikacji białego wina oraz obiegu dokumentacji celno-skarbowej w winiarni w ramach projektu Święto Sera i Wina. Spotkanie Regionów – zorganizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.


PRODUKCJA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  W SKŁADZIE PODATKOWYM

Co zapewne nikogo poza fiskusem nie cieszy, wino jest produktem akcyzowym, co przesądza punkt 14 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11). Zgodnie z art. 47 ust 1. tejże ustawy produkcja wyrobów akcyzowych może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym.

Przewidziany ustawą tryb produkcji w składzie podatkowym, ma niestety pewne wady, do których zaliczyć należny choćby konieczność uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego (a zatem spełnienia dodatkowych wymogów formalnych, organizacyjnych i technicznych), większy zakres kontroli ze strony urzędów celno-skarbowych czy konieczność złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe.

Zaletą jest oczywiście możliwość skorzystania z procedury zawieszenia poboru akcyzy zwłaszcza na przemieszczanie tych wyrobów i ich magazynowanie po zakończeniu produkcji lub oznaczeniu znakami akcyzy – z uwagi na wyjątkowy sposób poboru akcyzy od wina gotowego, zaleta ta traci jednak całkowicie swoje znaczenie.

Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki od tej ogólnej zasady, wyłączając od niej alkohole produkowane na własny użytek (…wina i napojów fermentowanych, wytwarzanych domowym sposobem przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczonych do sprzedaży… – art. 47 ust 1 pkt 3 ustawy), wyróżniając też wyraźnie producentów wina. Obowiązek produkcji w składzie podatkowym nie dotyczy bowiem produkcji – mniej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, win uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich (art. 47 ust 1 pkt 2 ustawy).

Producent wina, który wytwarza mniej niż 100 000 litrów wina z własnej winnicy, rocznie – może produkować wino bez konieczności organizacji składu podatkowego lub korzystania z innych wyjątków, jak choćby przedpłata akcyzy.

Przedpłata akcyzy dla producentów wina?


PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PŁATNIKA AKCYZY

Do zasadniczych obowiązków winiarza jako płatnika podatku akcyzowego należy:

 • składania w urzędzie skarbowym deklaracji dla podatku akcyzowego za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy
 • obliczania i zapłaty akcyzy za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy

Co niezwykle istotne dla producentów, podstawą opodatkowania wina jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu. Stawka akcyzy na wino wynosi obecnie 158,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu. Należy też pamiętać, iż w przypadku produkcji win poza składem podatkowym przyjmuje się, że momentem powstania zobowiązania podatkowego jest przekazanie wyrobu do magazynu wyrobów gotowych po uprzednim oznaczeniu znakami akcyzy.

REJESTRACJA WINNICY #6 – AKCYZA


NADZÓR NAD PRODUKCJĄ WINA

Podmiot wytwarzający wyroby winiarskie poza składem podatkowym jest obowiązany co najmniej na jeden dzień przed planowanymi czynnościami produkcyjnymi lub technologicznymi pisemnie poinformować naczelnika właściwego urzędu celno-skarbowego o planowanych działaniach. Zgłoszeniom takim podlegają:

 • nastaw moszczu do fermentacji
 • obciąg wina
 • kupaż w tym – alkoholizowanie, dosładzanie, doprawianie
 • przekazanie wyrobów do przerobu
 • rozlew wyrobów

Zgłoszeniom takim podlegają:

 • określenie wyrobów winiarskich, ich ilość i jakim procesom będą poddawane
 • datę i planowaną godzinę rozpoczęcia procesów produkcyjnych
 • ilość i rodzaj surowców użytych w procesach produkcyjnych
 • numery i pojemność naczyń, w których będą prowadzone procesy
 • przewidywaną ilość otrzymanych wyrobów winiarskich

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI

Podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji piwa lub wina są obowiązane do prowadzenia dokumentacji zawierającej informacje o czynnościach produkcyjnych dotyczących tych wyrobów. Ewidencje i inne dokumentacje, producent wina prowadzi się w formie papierowej lub formie elektronicznej.

W przypadku prowadzenia dokumentacji w formie papierowej, ewidencja i księgi są przeszywane, plombowane, karta kupażu i metryczki oznaczane pieczęcią i rejestrowane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Dokumentacja w formie elektronicznej prowadzona jest zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia tej dokumentacji i w taki sposób, aby:

 • umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz zapewniała ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą
 • umożliwiała dokonywanie korekty danych wyłącznie przy opatrzeniu jej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania
 • pozwalała na drukowanie wpisów i raportów, o których mowa w § 7, w porządku chronologicznym
 • uniemożliwiała usuwanie wpisów

Niezależnie od wybranej formy prowadzenia dokumentacji, wpisów należy dokonywać w sposób trwały i wyraźny. Zmiany i poprawki powinny być dokonywane w taki sposób, aby przekreślony pierwotny tekst pozostał czytelny. Każda zmiana lub poprawka powinna zostać potwierdzona podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki z podaniem daty wprowadzenia, oraz w razie potrzeby opisana w rubryce „uwagi”. Ewidencje prowadzone muszą być nadto w sposób ciągły i umożliwiający identyfikację poszczególnych rodzajów wyrobów akcyzowych oraz podlegających wpisaniu czynności lub stanów faktycznych związanych z wyrobami akcyzowymi, znakami akcyzy lub dokumentami handlowymi towarzyszącymi przemieszczaniu wyrobów akcyzowych. Wpisów do dokumentacji dokonuje się oczywiście niezwłocznie po zakończeniu czynności lub zaistnieniu stanu faktycznego, podlegających wpisaniu, nie później jednak niż następnego dnia roboczego


DOKUMENTACJA PROWADZONA PRZEZ PRODUCENTA WINA

Winiarz, produkujący jedynie wino prowadzi znacznie uproszczoną dokumentację, na którą składają się jedynie:

 • Metryczka nastawu
 • Karta kupażu
 • Księga kontroli rozlewu wyrobów winiarskich

Wszystkie dokumenty zawierają określone przepisami informacje:

Metryczka nastawu

 • numer pojemnika, w którym sporządza się nastaw
 • datę sporządzenia nastawu
 • rodzaj wyrobu winiarskiego
 • ilości zużytych składników wyrażone w kilogramach lub litrach
 • ekstrakt użytych składników wyrażony w procentach i kilogramach
 • ilość składników w przeliczeniu na 1000 litrów nastawu
 • rozliczenie nastawów przyjętych do leżakowni, w tym ilość, datę i numery pojemników leżakowych
 • informacje dotyczące analizy laboratoryjnej nastawu, w tym datę analizy, zawartość alkoholu, kwasowość ogólną, kwasowość lotną, ekstrakt rzeczywisty

Karta kupażu

 • numer pojemnika, w którym sporządza się kupaż lub wytwarza się wyrób winiarski
 • datę kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego
 • rodzaj i typ wyrobu winiarskiego
 • ilości zużytych składników wyrażone w kilogramach lub litrach
 • informacje dotyczące analizy laboratoryjnej składników, w tym zawartość alkoholu, kwasowość ogólną, kwasowość lotną, ekstrakt całkowity
 • rozliczenie otrzymanych wyrobów winiarskich, w tym ilość, datę, miejsce i numery pojemników

Księga kontroli rozlewu wyrobów winiarskich

 • datę wykonania czynności podlegającej wpisaniu
 • przychody wyrobów winiarskich, w tym ilości wyrobów winiarskich otrzymanych z kupażowni lub leżakowni, zwróconych z produkcji lub magazynu
 • rozchody wyrobów winiarskich, w tym ilości wyrobów winiarskich rozlanych w opakowania jednostkowe i przekazanych do magazynu
 • stan wyrobów winiarskich wyrażony w litrach.

WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW CELNO-SKARBOWYCH 

Po reformie wprowadzającej Krajową Administrację Skarbową, zmienił się zakres przedmiotowy kompetencji urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych, które zastąpiły urzędy celne.

W zakresie kompetencji URZĘDÓW SKARBOWYCH pozostaje:

 • rejestracja podatnika podatku akcyzowego
 • wydawanie banderol
 • pobór podatku akcyzowego
 • kontrola podatku akcyzowego

URZĄD CELNO-SKARBOWY jest natomiast właściwym w następujących sprawach:

 • urzędowe sprawdzenie (weryfikacja)
 • przyjmowanie zgłoszeń produkcyjnych
 • kontrola i nadzór nad czynnościami
 • ewidencja i zabezpieczanie dokumentów

Komentarze
 • Witam
  Czy może Pan podać konkretny przykład jak uzupełniać dokumentację tj. Metrykę nastawu, kartę kupażu i księgę rozlewu wina? W Urzędzie Celnym nie potrafią mi powiedzieć w jaki sposób je poprawnie uzupełniać. Czy kartę kupażu muszę prowadzić dla każdego pojemnika z nastawem czy tylko dla tych gdzie odbywa się faktycznie kupaż wina?

  • W ostatnich dniach otrzymuję sporo podobnych pytań. Postaram się zatem możliwie szybko przygotować praktyczny wpis w tym przedmiocie 🙂

 • Witam, czy jest już jakiś wpis poświęcony poprawności wypełniania ww dokumentacji? Nie mogę znaleźć, a jakieś przykłady byłyby bardzo pomocne, bo w UC nie są chętni do takiej pomocy 🙁

  • Niestety nie. Opracowanie byłoby dość obszerne. Zastanawiam się czy nie zrobić w tej tematyce spotkania LIVE, gdzie można omówić na żywo praktyczne problemy.

 • Dzień dobry
  Jestem bardzo zainteresowana tym tematem. Czy takie spotkanie live już się odbyło? Czy ewentualne szkolenie indywidualne u Pana byłoby możliwe?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie