fbpx

Piwo bezalkoholowe w TV

Pora poruszyć problem o który często pytacie w komentarzach. Dlaczego reklamy piwa bezalkoholowego emitowane są w telewizji dopiero po godzinie 20 podobnie jak reklamy piwa zawierającego alkohol?

Odpowiedź jest możliwe prosta, wymaga jednak właściwego wyjaśnienia i obalenia kilku niesłusznych domysłów. Często zdarza się bowiem, że reklamy piwa bezalkoholowego emitowane są faktycznie w godzinach wyznaczonych dla promocji i reklamy piwa zawierającego już tak lubiane przez nas procenty – reklamy takie możemy jednak oglądać lub wysłuchiwać także i w biały dzień (jak PARPA to znosi?)

beer-926616_960_720-1

O OGRANICZENIACH REKLAMY PIWA RAZ JESZCZE

O ogólnym zakazie reklamy alkoholu oraz pewnych wyjątkach od tego zakazu dla złocistego trunku możecie przeczytać we wcześniejszych wpisach. Warto jednak krótko przypomnieć, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230) w art. 13¹ ust. 1 jednoznacznie zabrania reklamy i promocji napojów alkoholowych na terenie kraju.

Zakaz reklamy alkoholu

Nie będę już rozwijał braku spójności poglądów naszego racjonalnego z definicji ustawodawcy, którego antyalkoholowa furia nie koliduje z wielkim apetytem na akcyzę i podatki pochodzące z handlu alkoholem. Należy jednak zauważyć, że pewne możliwości wyłamania się z ogólnego reżimu zakazującego reklamy wszystkiego co alkohol zawiera przewidziano dla piwa w sposób następujący:

Reklama piwa jest zatem dopuszczalna pod pewnymi warunkami. Zabronione jest bowiem jedynie reklamowanie i promowanie piwa:

  • w te­le­wizji, radiu, kinie i te­atrze między godziną 600 a 2000 
  • na ka­se­tach wideo i in­nych no­śni­kach
  • w prasie mło­dzie­żowej i dzie­cięcej
  • na okład­kach dzien­ników i cza­so­pism
  • na słu­pach i ta­bli­cach re­kla­mo­wych i in­nych sta­łych i ru­cho­mych po­wierzch­niach wy­ko­rzy­sty­wa­nych do re­klamy (chyba że 20% po­wierzchni re­klamy zaj­mować będą wi­doczne i czy­telne na­pisy in­for­mu­jące o szko­dli­wości spo­życia al­ko­holu lub o za­kazie sprze­daży al­ko­holu ma­ło­letnim!)
  • przy udziale małoletnich.

Odnosząc się wprost do przedmiotu naszych dzisiejszych rozważań – reklama piwa w telewizji będzie możliwa jedynie pomiędzy godziną 2000  a 600 . Konieczne jest jednak postawienie pomocniczego pytania – czy prawne obostrzenia dotyczące reklamy i promocji piwa dotyczą także piwa bezalkoholowego?

Reklamowanie piwa raz jeszcze

PIWO BEZALKOHOLOWE

Polska ustawa prohibicyjna nie odnosi się wprost do piwa bezalkoholowego ale w art. 46 ust 1 stwierdza wprost, że napojem alkoholowym jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu. Wyłącza tym samym spod swojej jurysdykcji wszelkie trunki, które mieszczą się w tym limicie zawartości alkoholu.

Nieco dokładniej nakreśla nam problem ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, definiując piwo na potrzeby naliczania akcyzy – piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości.

Nie pozostawia zatem wątpliwości, że piwo wyprute z procentów (posiadające mniej niż 0,5% objętości alkoholu) ani piwem ani też innym napojem alkoholowym w rozumieniu rodzimych przepisów nie jest. Gdzie indziej należy zatem poszukiwać powodu skrycie emitowanych nocą reklam tego nieszkodliwego trunku.

Musimy pamiętać, że zgodnie z nasza ulubioną ustawą – reklamą będzie także pu­bliczne roz­po­wszech­nianie nazw i sym­boli gra­ficz­nych przed­się­biorców pro­du­ku­ją­cych na­poje al­ko­ho­lowe, nieróżniących się od nazw i sym­boli gra­ficz­nych samych na­pojów al­ko­ho­lo­wych.  W praktyce oznacza to, że browary, które postanowiły wypuścić na rynek piwo bezalkoholowe i jednocześnie sygnować go marką swojej alkoholowej linii piw, muszą podporządkować się reżimowi ustawowemu. W zupełnie innej sytuacji znajdują się jednak Ci producenci, którzy piwa w swojej typowej, czyli zawierającej alkohol odmianie, nie produkują lub też oznaczają swoje piwo bezalkoholowe innym znakiem towarowym. Nie podpadając pod domniemanie promocji napoju alkoholowego, ustawowemu zakazowi reklamy nie podlegają.

Smacznego, bezalkoholowego* 😛

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie