fbpx

Alkohole bez banderoli

Najmniej lubianą i poważaną procedurą związaną jednak nierozerwalnie z produkcją większości napojów alkoholowych, jest oznaczanie ich znakami akcyzy. Część produktów akcyzowych nie musi jednak być przyozdabiana wątpliwej urody paskami banderol. Dziś nieco więcej o tych szczęśliwcach.


CZYM SĄ BANDEROLE?

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11), znaki akcyzy to określone przez ministra finansów znaki, służące do oznaczania wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi ich oznaczania. Występują one w dwóch formach, jako:

 • podatkowe znaki akcyzy, które są potwierdzeniem wpłaty kwoty
  stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy (interesują nas w głównej mierze)
 • legalizacyjne znaki akcyzy, które są potwierdzeniem prawa podmiotu
  obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, do
  przeznaczenia tych wyrobów do sprzedaży (stosowane wyjątkowo w przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi)

Wspomniane w ustawie znaki akcyzy, mają w Polsce formę banderol, czyli papierowych pasków, naklejanych na opakowanie jednostkowe produktów spirytusowych i winiarskich, przeznaczonych do obrotu handlowego na obszarze RP. Banderole drukowane są przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych. Nie ma wątpliwości, iż polski system znaków akcyzy jest jednym z niechlubnie funkcjonujących zabytków polskiego prawa, jako jeden z najbardziej archaicznych a pozostających wciąć użytku, systemów w Unii Europejskiej.

Przykład banderoli przeznaczonej do znakowania wyrobów winiarskich (w opakowaniach powyżej 0,5l)

Dokładny opis banderol podatkowych, opis sposobu ich nakładania oraz towarzyszące tej czynności procedury, znajdziecie w samej, przywołanej już wyżej, ustawie o podatku akcyzowym oraz precyzującym jej zapisy, Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. 2015 poz. 2283).  Szczególnej uwadze polecam także, serwis PWPW poświęcony banderolom – www.banderolaakcyzowa.pl


KTO MA OBOWIĄZEK NAKLEJANIA BANDEROL?

W związku z szeregiem przepisów, regulujących procedury wymagające znakowanie wyrobów akcyzowych, banderole obowiązkowo muszą stosować następujące podmioty:

 • składy podatkowe
 • importerzy (sprowadzających produkty akcyzowe z krajów trzecich)
 • podmioty, które sprowadzają produkty akcyzowe z terytorium UE
 • przedstawiciele podatkowi
 • podmioty, które produkują wyroby akcyzowe poza składem podatkowym, od których zapłacono już akcyzę (np. wyroby spirytusowe),
 • podmioty produkujące do 1000 hl rocznie win z upraw własnych,
 • podmioty produkujące mniej niż 10 hl w ciągu roku alkoholu etylowego (produkcja w gorzelni rolniczej),
 • podmioty produkujące wyroby, od których została zapłacona akcyza w formie przedpłaty
 • właściciele wyrobów akcyzowych, którzy zlecili ich produkcję w cudzym składzie podatkowym
 • podmioty, które kupują wyroby akcyzowe wyprodukowane w składzie podatkowym

Obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy, tj. (w interesującym nas zakresie):

 • Piwo otrzymywane ze słodu (jeszcze to wyjaśnimy :P)
 • Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi i moszczem gronowym
 • Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane
 • Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr, perry i miód pitny) oraz mieszanki
  napojów fermentowanych i mieszanki napojów fermentowanych z napojami bezalkoholowymi, (gdzie indziej niewymienione ani niewłączone)
 • Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej
 • Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone
 • Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj. (wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe)

Coroczne zapotrzebowanie na banderole


KIEDY MOŻNA ODSTĄPIĆ OD PRZYKREGO OBOWIĄZKU?

Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się wyroby akcyzowe, które są:

 • całkowicie niezdatne do użytku
 • wyprowadzane ze składu podatkowego i przeznaczone do dokonania dostawy
  wewnątrzwspólnotowej lub na eksport
 • wprowadzone do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego
  i przeznaczone do sprzedaży w jednostkach handlowych tam usytuowanych
  podróżnym udającym się poza terytorium kraju
 • przewożone przez terytorium kraju w ramach procedury tranzytu w rozumieniu
  przepisów prawa celnego
 • przewożone z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego
  państwa członkowskiego przez terytorium kraju
 • wyprodukowane na warunkach określonych w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5
  i przeznaczone do dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub na eksport
 • zwolnione od akcyzy albo objęte zerową stawką akcyzy.

Musimy jednak pamiętać, że zwolnienie ustawowe ze znakowania nie zwalnia nas z licznych procedur związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi. Jako, że pozostaje to poza tematyką dzisiejszego wpisy, osoby zainteresowane odsyłam do zapisów samej ustawy.

REJESTRACJA WINNICY #10 – BANDEROLE I ZAPŁATA AKCYZY

Co istotne z praktycznego punktu widzenia, Minister finansów może, w drodze rozporządzenia, zwolnić z obowiązku oznaczania niektórych wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, w przypadku gdy:
1) uzasadnia to ważny interes państwa lub podmiotów obowiązanych do oznaczania
wyrobów akcyzowych znakami akcyzy;
2) wynika to z przepisów prawa Unii Europejskiej lub umów międzynarodowych;
3) wskazuje na to przeznaczenie niektórych wyrobów akcyzowych, w postaci
próbek do badań naukowych, laboratoryjnych lub jakościowych.

Trzeba bowiem wiedzieć, że minister z uprawnienia takiego w istocie był skorzystał. Efektem tej dobrej woli jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11). Rozporządzenie to wprowadza rzeczone zwolnienia z obowiązku oznaczania niektórych wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, okres, na jaki zwolnienie jest wprowadzane, oraz warunki i tryb stosowania zwolnień w odniesieniu do niektórych grup wyrobów akcyzowych.

Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2020 r. (spokojnie, zwolnienie jest konsekwentnie przedłużanym) z obowiązku oznaczania znakami akcyzy importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju (co oczywiste inne niż te wymienione już wyżej a zwolnione z tego obowiązku przez ustawę) wymienione w załączniku:

 • Piwo otrzymywane ze słodu
 • Napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych
 • Skażony alkohol etylowy i pozostałe skażone wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy
 • Wyroby o zawartości alkoholu powyżej 1,2% objętości, niebędące wyrobami oznaczonymi
  kodami CN: 2204, 2205, 2206 00, 2207 10 00, 2208 

Enigmatyczne kody CN oznaczają zaś kolejno:

 • 2204 – Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz gronowy
 • 2205 – Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub
  substancjami aromatycznymi
 • 2206 00 – Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki
  napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
 • 2207 00 – Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej;
  alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone
 • 2208 – Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.;
  wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe

Pamiętajmy oczywiście, że ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU BANDEROLOWANIA NIE ZWALNIA NAS Z OBOWIĄZKU ZAPŁATY AKCYZY. 

Mam nadzieję, że udało się nieco rozjaśnić podstawy zmuszające nas do nakładania banderol oraz pozwalające nam tego nie czynić 🙂


Komentarze
 • Czyli lekkie alkohole do 1,2% można tworzyć bez akcyzy, banderol. Za to ciekaw jestem co ze sprzedażą takiego trunku. Ja miałem taki przypadek ze chciałem zrobić „cydr” bezalkoholowy (w cudzysłowiu, bo cydr jest od 1,2% oficjalnie) i poszedł dalej niż 0,5%- jak planowałem. Taka nauka niestety :/. Ale jeśli poszedłby dalej do 1% to ciekaw jestem czy:
  1. Należałoby oznaczyć go jako napój alkoholowy?
  2. Zakładam ze nie musiałbym zapłacić akcyzy.
  No i przy 2. chciałbym się zatrzymać. Bo jeśli nie zgłoszę celnikom, ze zamierzam zrobić napój niskoalkoholowy do 1,2% i coś pójdzie nie tak to co wtedy? Czy może zastosować inna technikę – zgłosić że plan jest na napój niskoalkoholowy, zapłacić od niego akcyzę jak za cydr do 4,5% może nawet jak za wyrób winiarski „typowy” i jeśli uda mi się go zrobić poprawnie to hmmm… przedpłata akcyzy do zwrotu?

  • Kwestii wymagających jest tu kilka i kilka też ustaw będzie nam potrzebnych do wyjaśnienia tej sprawy. Po pierwsze, do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, zalicza się alkohol
   etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie, które mają powyżej 1,2% obj. alkoholu. Można zatem produkować tego typu napoje bez opłacania podatku akcyzowego. Istotnym jest jednak, że wytworzony z jabłek napój mający mniej niż 1,2% obj. alkoholu nie będzie mógł być cydrem a najwyżej „winem owocowym niskoalkoholowym” (w rozumieniu ustawy winiarskiej). Jeśli przekroczymy próg 1,2% będzie to już cydr podlegający akcyzie. Co zaś się tyczy sprzedaży, to regulująca tę materię, ustawa o wychowaniu w trzeźwości określa na swój użytek poziom zaledwie 0,5% obj. Nawet napój o zawartości 1% będzie zatem jej podlegał. Konieczne będzie wówczas posiadanie stosownych zezwoleń. Jeśli chodzi o rozwiązanie problemu to może znajdziemy jakieś kreatywne rozwiązanie 🙂

   • Dziękuje za odpowiedź. Finalnie cydr wyszedł 1,7% także podlega pod akcyzę za cydr – niższą stawkę. Tak się złożyło, że zadeklarowaliśmy większą produkcję i w ramach przedpłaty zmieściliśmy się w limicie produkcyjnym. Na ten sam kod CN jest cydr z niższą i wyższą akcyzą. Dopóki nie ustabilizujemy technologii temat bezalkoholowego cydru odpuścimy… Tak czy owak produkując cydr, czy inny wyrób winiarski powyżej 0,5% a poniżej 1,2% nie opłacamy akcyzy (ha! luka prawna!) ale pozwolenie na sprzedaż trzeba mieć:-). Pytanie czy nie oklejamy banderolą takiego wyrobu? Chyba nie… ale może jest na to paragraf?Wrócimy do tematu jak sprzętowo rozwiążemy temat.

    • Definicja napoju alkoholowego i cydru jako wyrobu akcyzowego zwyczajnie się różnią. Napój poniżej 1,2% alkoholu zwyczajnie nie będzie cydrem czy też innym wyrobem winiarskim.

 • Takie pytanie, dostałem w prezencie bardzo drogi trunek (wódka), który nie ma akzycy. Pytanie jest takie, czy mógłbym go dalej sprzedać legalnie ?

  • Polskie przepisy nie dopuszczają prywatnego obrotu napojami alkoholowymi. Na sprzedaż potrzeba zezwolenie a to pozwala na handel jedynie alkoholem legalnie wytworzonym lub sprowadzonym do Polski.

 • Mam pytanie o wina bezalkoholowe. Czy jest na nie nałożona akcyza? Czy potrzebne jest pozwolenie na sprzedaż takiego wina?

  • Mamy tu dwa limity zawartości alkoholu. Do 0,5% obj. nie mamy do czynienia z napojem alkoholowym. Jego sprzedaż, reklama czy promocja nie podlegają zatem ograniczeniom jak dla alkoholu. Nie są też w związku z tym potrzebne zezwolenia na sprzedaż. Do 1,2% obj. napój nasz nie jest zaś produktem akcyzowym. Nie podlega zatem opłacie akcyzy, stosownemu reżimowi produkcji czy też znakowaniu banderolą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie