Alkohole bez banderoli

Najmniej lubianą i poważaną procedurą związaną jednak nierozerwalnie z produkcją większości napojów alkoholowych, jest oznaczanie ich znakami akcyzy. Część produktów akcyzowych nie musi jednak być przyozdabiana wątpliwej urody paskami banderol. Dziś nieco więcej o tych szczęśliwcach.


CZYM SĄ BANDEROLE?

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11), znaki akcyzy to określone przez ministra finansów znaki, służące do oznaczania wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi ich oznaczania. Występują one w dwóch formach, jako:

 • podatkowe znaki akcyzy, które są potwierdzeniem wpłaty kwoty
  stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy (interesują nas w głównej mierze)
 • legalizacyjne znaki akcyzy, które są potwierdzeniem prawa podmiotu
  obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, do
  przeznaczenia tych wyrobów do sprzedaży (stosowane wyjątkowo w przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi)

Wspomniane w ustawie znaki akcyzy, mają w Polsce formę banderol, czyli papierowych pasków, naklejanych na opakowanie jednostkowe produktów spirytusowych i winiarskich, przeznaczonych do obrotu handlowego na obszarze RP. Banderole drukowane są przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych. Nie ma wątpliwości, iż polski system znaków akcyzy jest jednym z niechlubnie funkcjonujących zabytków polskiego prawa, jako jeden z najbardziej archaicznych a pozostających wciąć użytku, systemów w Unii Europejskiej.

Przykład banderoli przeznaczonej do znakowania wyrobów winiarskich (w opakowaniach powyżej 0,5l)

Dokładny opis banderol podatkowych, opis sposobu ich nakładania oraz towarzyszące tej czynności procedury, znajdziecie w samej, przywołanej już wyżej, ustawie o podatku akcyzowym oraz precyzującym jej zapisy, Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. 2015 poz. 2283).  Szczególnej uwadze polecam także, serwis PWPW poświęcony banderolom – www.banderolaakcyzowa.pl


KTO MA OBOWIĄZEK NAKLEJANIA BANDEROL?

W związku z szeregiem przepisów, regulujących procedury wymagające znakowanie wyrobów akcyzowych, banderole obowiązkowo muszą stosować następujące podmioty:

 • składy podatkowe
 • importerzy (sprowadzających produkty akcyzowe z krajów trzecich)
 • podmioty, które sprowadzają produkty akcyzowe z terytorium UE
 • przedstawiciele podatkowi
 • podmioty, które produkują wyroby akcyzowe poza składem podatkowym, od których zapłacono już akcyzę (np. wyroby spirytusowe),
 • podmioty produkujące do 1000 hl rocznie win z upraw własnych,
 • podmioty produkujące mniej niż 10 hl w ciągu roku alkoholu etylowego (produkcja w gorzelni rolniczej),
 • podmioty produkujące wyroby, od których została zapłacona akcyza w formie przedpłaty
 • właściciele wyrobów akcyzowych, którzy zlecili ich produkcję w cudzym składzie podatkowym
 • podmioty, które kupują wyroby akcyzowe wyprodukowane w składzie podatkowym

Obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy, tj. (w interesującym nas zakresie):

 • Piwo otrzymywane ze słodu (jeszcze to wyjaśnimy :P)
 • Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi i moszczem gronowym
 • Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane
 • Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr, perry i miód pitny) oraz mieszanki
  napojów fermentowanych i mieszanki napojów fermentowanych z napojami bezalkoholowymi, (gdzie indziej niewymienione ani niewłączone)
 • Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej
 • Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone
 • Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj. (wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe)

Coroczne zapotrzebowanie na banderole


KIEDY MOŻNA ODSTĄPIĆ OD PRZYKREGO OBOWIĄZKU?

Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się wyroby akcyzowe, które są:

 • całkowicie niezdatne do użytku
 • wyprowadzane ze składu podatkowego i przeznaczone do dokonania dostawy
  wewnątrzwspólnotowej lub na eksport
 • wprowadzone do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego
  i przeznaczone do sprzedaży w jednostkach handlowych tam usytuowanych
  podróżnym udającym się poza terytorium kraju
 • przewożone przez terytorium kraju w ramach procedury tranzytu w rozumieniu
  przepisów prawa celnego
 • przewożone z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego
  państwa członkowskiego przez terytorium kraju
 • wyprodukowane na warunkach określonych w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5
  i przeznaczone do dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub na eksport
 • zwolnione od akcyzy albo objęte zerową stawką akcyzy.

Musimy jednak pamiętać, że zwolnienie ustawowe ze znakowania nie zwalnia nas z licznych procedur związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi. Jako, że pozostaje to poza tematyką dzisiejszego wpisy, osoby zainteresowane odsyłam do zapisów samej ustawy.

REJESTRACJA WINNICY #10 – BANDEROLE I ZAPŁATA AKCYZY

Co istotne z praktycznego punktu widzenia, Minister finansów może, w drodze rozporządzenia, zwolnić z obowiązku oznaczania niektórych wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, w przypadku gdy:
1) uzasadnia to ważny interes państwa lub podmiotów obowiązanych do oznaczania
wyrobów akcyzowych znakami akcyzy;
2) wynika to z przepisów prawa Unii Europejskiej lub umów międzynarodowych;
3) wskazuje na to przeznaczenie niektórych wyrobów akcyzowych, w postaci
próbek do badań naukowych, laboratoryjnych lub jakościowych.

Trzeba bowiem wiedzieć, że minister z uprawnienia takiego w istocie był skorzystał. Efektem tej dobrej woli jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11). Rozporządzenie to wprowadza rzeczone zwolnienia z obowiązku oznaczania niektórych wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, okres, na jaki zwolnienie jest wprowadzane, oraz warunki i tryb stosowania zwolnień w odniesieniu do niektórych grup wyrobów akcyzowych.

Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2020 r. (spokojnie, zwolnienie jest konsekwentnie przedłużanym) z obowiązku oznaczania znakami akcyzy importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju (co oczywiste inne niż te wymienione już wyżej a zwolnione z tego obowiązku przez ustawę) wymienione w załączniku:

 • Piwo otrzymywane ze słodu
 • Napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych
 • Skażony alkohol etylowy i pozostałe skażone wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy
 • Wyroby o zawartości alkoholu powyżej 1,2% objętości, niebędące wyrobami oznaczonymi
  kodami CN: 2204, 2205, 2206 00, 2207 10 00, 2208 

Enigmatyczne kody CN oznaczają zaś kolejno:

 • 2204 – Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz gronowy
 • 2205 – Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub
  substancjami aromatycznymi
 • 2206 00 – Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki
  napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
 • 2207 00 – Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej;
  alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone
 • 2208 – Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.;
  wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe

Pamiętajmy oczywiście, że ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU BANDEROLOWANIA NIE ZWALNIA NAS Z OBOWIĄZKU ZAPŁATY AKCYZY. 

Mam nadzieję, że udało się nieco rozjaśnić podstawy zmuszające nas do nakładania banderol oraz pozwalające nam tego nie czynić 🙂


paragrafwkieliszku

5 Comments

 1. Czyli lekkie alkohole do 1,2% można tworzyć bez akcyzy, banderol. Za to ciekaw jestem co ze sprzedażą takiego trunku. Ja miałem taki przypadek ze chciałem zrobić „cydr” bezalkoholowy (w cudzysłowiu, bo cydr jest od 1,2% oficjalnie) i poszedł dalej niż 0,5%- jak planowałem. Taka nauka niestety :/. Ale jeśli poszedłby dalej do 1% to ciekaw jestem czy:
  1. Należałoby oznaczyć go jako napój alkoholowy?
  2. Zakładam ze nie musiałbym zapłacić akcyzy.
  No i przy 2. chciałbym się zatrzymać. Bo jeśli nie zgłoszę celnikom, ze zamierzam zrobić napój niskoalkoholowy do 1,2% i coś pójdzie nie tak to co wtedy? Czy może zastosować inna technikę – zgłosić że plan jest na napój niskoalkoholowy, zapłacić od niego akcyzę jak za cydr do 4,5% może nawet jak za wyrób winiarski „typowy” i jeśli uda mi się go zrobić poprawnie to hmmm… przedpłata akcyzy do zwrotu?

  • Kwestii wymagających jest tu kilka i kilka też ustaw będzie nam potrzebnych do wyjaśnienia tej sprawy. Po pierwsze, do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, zalicza się alkohol
   etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie, które mają powyżej 1,2% obj. alkoholu. Można zatem produkować tego typu napoje bez opłacania podatku akcyzowego. Istotnym jest jednak, że wytworzony z jabłek napój mający mniej niż 1,2% obj. alkoholu nie będzie mógł być cydrem a najwyżej „winem owocowym niskoalkoholowym” (w rozumieniu ustawy winiarskiej). Jeśli przekroczymy próg 1,2% będzie to już cydr podlegający akcyzie. Co zaś się tyczy sprzedaży, to regulująca tę materię, ustawa o wychowaniu w trzeźwości określa na swój użytek poziom zaledwie 0,5% obj. Nawet napój o zawartości 1% będzie zatem jej podlegał. Konieczne będzie wówczas posiadanie stosownych zezwoleń. Jeśli chodzi o rozwiązanie problemu to może znajdziemy jakieś kreatywne rozwiązanie 🙂

   • Dziękuje za odpowiedź. Finalnie cydr wyszedł 1,7% także podlega pod akcyzę za cydr – niższą stawkę. Tak się złożyło, że zadeklarowaliśmy większą produkcję i w ramach przedpłaty zmieściliśmy się w limicie produkcyjnym. Na ten sam kod CN jest cydr z niższą i wyższą akcyzą. Dopóki nie ustabilizujemy technologii temat bezalkoholowego cydru odpuścimy… Tak czy owak produkując cydr, czy inny wyrób winiarski powyżej 0,5% a poniżej 1,2% nie opłacamy akcyzy (ha! luka prawna!) ale pozwolenie na sprzedaż trzeba mieć:-). Pytanie czy nie oklejamy banderolą takiego wyrobu? Chyba nie… ale może jest na to paragraf?Wrócimy do tematu jak sprzętowo rozwiążemy temat.

    • Definicja napoju alkoholowego i cydru jako wyrobu akcyzowego zwyczajnie się różnią. Napój poniżej 1,2% alkoholu zwyczajnie nie będzie cydrem czy też innym wyrobem winiarskim.

Pozostaw odpowiedź Piotr M. Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *