fbpx

Produkcja cydru i perry

WPIS AKTUALIZOWANY 31 MAJA 2022 ROKU


Wpis poniższy jest kontynuacją serii publikacji omawiających możliwie szczegółowo procedury związane z uruchomieniem produkcji różnego rodzaju napojów alkoholowych. Przyszli, polscy winiarze mogą już czerpać swoją wiedzę z poradnika REJESTRACJA WINNICY – KROK PO KROKU,  miodosytnicy z artykułu RZEMIEŚLNICZA PRODUKCJA MIODU PITNEGO winiarze owocowi zaś z odpowiadającego im wpisu REJESTRACJA PRODUKCJI WIN OWOCOWYCH. Dziś natomiast, zapraszam do lektury dedykowanej twórcom, którzy swoją pasję odkryli w jabłkach, gruszkach z których to wytwarzają przednie cydry i perry. Poniższe opracowanie zostało zaktualizowane po spotkaniu LIVE Z PARAGRAFEM, poświęconym rejestracji produkcji cydru i win owocowych w polskich warunkach prawnych. Dla uczestników spotkania będzie to jego pisemne podsumowanie a dla tych z Was którzy nie mogliście w nim uczestniczyć – wstęp, do zapisu wydarzenia, który znajdziecie na moim kanale YouTube i zapewne w stopce poniższego wpisu 🙂

Wszystkim uczestnikom spotkania bardzo dziękuję za obecność i wyjątkową aktywność 🙂CZYM JEST CYDR?

Cydr oraz perry zostały zakwalifikowane przez polskiego ustawodawcę do fermentowanych napojów winiarskich i jako takie podlegają regulacji tzw. ustawy winiarskiej. Opracowywana od lat nowa ustawa winiarska – tj. ustawa o wyrobach winiarskich, została przyjęta przez Sejm 2 grudnia 2021 roku. W stosunku do swojej poprzedniczki zawiera sporo zmian – uspokoję już we wstępie – całkiem pozytywnych zmian! Część definicji zmodyfikowano, część dopisano. Obecnie porządek ten prezentuje się następująco:


Cydr:

cydr napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2%, lecz nieprzekraczającej 8,5% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na cydr, z możliwością słodzenia glukozą, fruktozą, zagęszczonym sokiem jabłkowym, sokiem jabłkowym lub substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, e, f oraz g lub barwienia;

(art. 5 ust. 1 pkt 9)

nastaw na cydr oznacza mieszaninę sporządzoną przy użyciu jabłek, moszczu jabłkowego, soku jabłkowego lub zagęszczonego soku jabłkowego, z możliwością dodania wody, gruszek, moszczu gruszkowego, soku gruszkowego lub zagęszczonego soku gruszkowego, sacharozy, cukru płynnego, inwertowanego cukru płynnego, glukozy, syropu glukozowego, fruktozy, drożdży, pożywek lub kwasów organicznych;

(art. 2 ust. 11)


Cydr jakościowy:

cydr jakościowy jest cydrem o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2%, lecz nieprzekraczającej 8,5% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na cydr jakościowy, z możliwością słodzenia moszczem jabłkowym, sokiem jabłkowym, zagęszczonym sokiem jabłkowym lub miodem;

(art. 5 ust. 1 pkt 3)

nastaw na cydr jakościowy oznacza mieszaninę sporządzoną przy użyciu jabłek lub moszczu jabłkowego, z możliwością dodania gruszek lub moszczu gruszkowego, wody, drożdży, pożywek lub kwasów organicznych;

(art. 2 ust. 12)


Cydr lodowy:

cydr lodowy jest napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 7%, lecz nieprzekraczającej 15% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na cydr lodowy, bez dodatku wody, leżakowanym nie krócej niż przez 6 miesięcy;

(art. 5 ust. 1 pkt 5)

nastaw na cydr lodowy oznacza mieszaninę sporządzoną przy użyciu jabłek, moszczu jabłkowego lub soku jabłkowego, poddanych uprzednio mrożeniu, bez dodatku wody, z możliwością dodania gruszek, moszczu gruszkowego lub soku gruszkowego, poddanych uprzednio mrożeniu, drożdży, pożywek lub kwasów organicznych;

(art. 2 ust. 13)


Cydr aromatyzowany:

jest napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2%, lecz nieprzekraczającej 8,5% objętościowych, zawierającym co najmniej 85% objętościowych cydru lub wina jabłkowego, poddanym aromatyzowaniu substancjami innymi niż uzyskane z winogron, z możliwością słodzenia substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, b oraz d‒g lub barwienia

(art. 2 ust. 18)


Perry:

perry jest napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2%, lecz nieprzekraczającej 8,5% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na perry, z możliwością słodzenia glukozą, fruktozą, zagęszczonym sokiem gruszkowym, sokiem gruszkowym lub substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, e, f oraz g lub barwienia;

(art. 5 ust. 1 pkt 10)

nastaw na perry oznacza mieszaninę sporządzoną przy użyciu gruszek, moszczu gruszkowego, soku gruszkowego lub zagęszczonego soku gruszkowego, z możliwością dodania wody, jabłek, moszczu jabłkowego, soku jabłkowego lub zagęszczonego soku jabłkowego, sacharozy, cukru płynnego, inwertowanego cukru płynnego, glukozy, syropu glukozowego, fruktozy, drożdży, pożywek lub kwasów organicznych;

(art. 2 ust. 16)


Perry jakościowe:

perry o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2%, lecz nieprzekraczającej 8,5% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na perry jakościowe, z możliwością słodzenia moszczem gruszkowym, sokiem gruszkowym, zagęszczonym sokiem gruszkowym lub miodem;

(art. 5 ust. 1 pkt 4)

nastaw na perry jakościowe oznacza mieszaninę sporządzoną przy użyciu gruszek lub moszczu gruszkowego, z możliwością dodania jabłek lub moszczu jabłkowego, wody, drożdży, pożywek lub kwasów organicznych;

(art. 2 ust. 17)


Perry lodowe:

perry o rzeczywistej zawartości alkoholu od 7%, lecz nieprzekraczającej 15% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na perry lodowe, bez dodatku wody, leżakowanym nie krócej niż przez 6 miesięcy;

(art. 5 ust. 1 pkt 6)

nastaw na perry lodowe – mieszaninę sporządzoną przy użyciu gruszek, moszczu gruszkowego lub soku gruszkowego, poddanych uprzednio mrożeniu, bez dodatku wody, z możliwością dodania jabłek, moszczu jabłkowego lub soku jabłkowego, poddanych uprzednio mrożeniu, drożdży, pożywek lub kwasów organicznych;

(art. 2 ust. 18)


Perry aromatyzowane:

jest napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2%, lecz nieprzekraczającej 8,5% objętościowych, zawierającym co najmniej 85% objętościowych perry lub wina gruszkowego, poddanym aromatyzowaniu substancjami innymi niż uzyskane z winogron, z możliwością słodzenia substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, b oraz d‒g lub barwienia

(art. 2 ust. 19)


USTAWOWE GRANICE RZEMIOSŁA 

Zgodnie z wolą ustawodawcy, produkcja wyrobów winiarskich, a zatem także cydru i perry, stanowi działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich i jest regulowaną działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej a zatem wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich. Organem, który prowadzi taki rejestr jest obecnie Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Co szczególnie doniosłe i warte zapamiętania – osoba, która bez wymaganego wpisu do rejestru wyrabia lub rozlewa wyroby winiarskie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Nie przewidziano niestety możliwości prowadzenia wyrobu cydru bez obowiązku rejestracji działalności gospodarczej, tak jak ma to miejsce w przypadku producentów wina wytwarzających je w ilości do 100 hl rocznie z owoców pochodzących z upraw własnych. Chcąc produkować cydr lub perry, musimy zatem działalność gospodarczą prowadzić – indywidualnie lub w ramach spółki prawa handlowego (opcjonalnie spółdzielni, fundacji, stowarzyszenia, itp.) oraz uzyskać wpis, stosownie w CEiIDG lub KRS (produkcja cydru objęta jest kodem PKD 11.03.Z – Produkcja cydru i pozostałych win owocowych). Przepisy wprowadzają jednak szereg ułatwień w zakresie obowiązków koniecznych do spełnienia przy uzyskiwaniu wpisu do omawianego wyżej, rejestru działalności regulowanej dla producenta rzemieślnika.

Za rzemieślnika w rozumieniu ustawy powinniśmy uznawać w przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wyrobu fermentowanych napojów winiarskich z surowców uzyskanych we własnym gospodarstwie, jeżeli w danym roku kalendarzowym przedsiębiorca ten wyrabia łącznie nie więcej niż 1000 hektolitrów:

 • wina owocowego jakościowego
 • cydru jakościowego
 • perry jakościowego
 • cydru lodowego
 • perry lodowego
 • cydru lub perry

…z owoców uzyskanych z własnych drzew lub krzewów owocowych, przy czym ilość wyrobionych napojów wynosi nie więcej niż 100 hektolitrów przypadających proporcjonalnie na każdy posiadany hektar gruntu rolnego, oraz posiada tytuł prawny do co najmniej 0,5 hektara gruntu rolnego obsadzonego drzewami lub krzewami owocowymi, z których pozyskuje owoce.

Co szczególnie doniosłe – fermentowane napoje winiarskie mogą zostać również wyrobione z nabytych owoców jeżeli te są wytwarzane w województwie, w którym jest prowadzony wyrób tych napojów, lub powiatach sąsiadujących z tym województwem, i stanowią nie więcej niż 50% wagowo wszystkich owoców i miodu wykorzystywanych do wyrobu tych napojów.

Przesłanki, które należy zatem spełnić aby skorzystać z pewnych ułatwień, są następujące:

 • produkcja cydru lub perry, cydru lub perry jakościowych, cydru lub perry lodowych
 • wolumen produkcji do 100 hl (10 000 litrów) rocznie na każdy hektar, nie więcej jednak niż 1000 hektolitrów (100 000 litrów) łącznie
 • tytuł prawny do sadu o wielkości co najmniej 0,5 ha
 • pochodzenie surowca wyłącznie z własnego sadu lub  do 50% wagowo z surowca zakupionego u sąsiadów (województwo i powiaty sąsiadujące)

A contrario, nie będzie mógł korzystać z dalej omówionych ułatwień producent, który:

 • produkuje wyroby fermentowane, które nie spełniają wymagań dla kategorii produktów dla których przewidziano ułatwienia
 • wytwarza więcej niż 100 000 litrów rocznie
 • nabywa owoce w większej ilości niż 50% wagowo lub spoza określonego przepisami „sąsiedztwa”
 • posiada sad mniejszy niż 0,5 ha (tak – wiem, że to bulwersujące ale poprzednia ustawa nakładała minimum 1 ha)

WPIS DO REJESTRU 

Co do zasady (o wyjątkach później) przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich musi zrealizować niemały katalog wymagań:

 1. opracowuje w formie pisemnej i wdraża system kontroli wewnętrznej wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich obejmujący co najmniej określenie:
  • częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakości tych wyrobów,
  • metod przeprowadzania badań jakości tych wyrobów,
  • sposobu postępowania z tymi wyrobami niespełniającymi wymagań w zakresie jakości;
 2. posiada plan obiektów budowlanych przeznaczonych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich
 3. wyznacza osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości wyrobów winiarskich;
 4. zapewnia spełnianie przez obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, co potwierdza zaświadczenie wydane na jego wniosek przez:
  • komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
  • państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz
  • wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska

Przedsiębiorca może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, jeżeli:

 1. posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich ma być wykonywana
 2. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe
 3. nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego


Trochę tego jest, prawda? Szczęśliwie jednak, powyższe wymogi dla nakreślonej już produkcji rzemieślniczej zostały znacząco uszczuplone.

Zdefiniowany wyżej mały producent, musi spełnić w zakresie wpisu do rejestru, wyłącznie następujące wymagania:

 • opracowuje w formie pisemnej i wdraża system kontroli wewnętrznej wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, obejmujący w szczególności określenie:
  • częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakości tych wyrobów
  • metod przeprowadzania badań jakości
  • sposobu postępowania z wyrobami winiarskimi niespełniającymi wymagań w zakresie jakości
 • wyznacza osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości wyrobów winiarskich.

Różnica jest spora i znacząco ułatwia życie najmniejszym producentom, sadownikom.

Spełnienie ogólnych wymogów dla produkcji wyrobów winiarskich oznacza przede wszystkim konieczność przygotowania szeregu dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń, których ilość także będzie w znacznym stopniu ograniczona przy produkcji, którą umownie ale chyba dość precyzyjnie nazywamy na potrzeby dzisiejszego wpisu – rzemieślniczą.

Koszt złożenia wniosku, niezależnie od wielkości producenta, to zaledwie 616 zł.


SANEPID DLA MAŁEGO PRODUCENTA 

Jednym z przekleństw produkcji spożywczej (choć oczywiście wynikającym z dbałości o nasze, konsumentów bezpieczeństwo) jest zatwierdzenie zakładu produkcji spożywczej przez Państwową Inspekcję Sanitarną poprzedzające uzyskanie wpisu na listę podmiotów podlegających kontroli. Proces ten bywa uciążliwy, długotrwały i często opóźnia poważnie możliwość sprawnego uruchomienia produkcji. Już w tej chwili zatwierdzenie nie jest wymagane w tej chwili w stosunku do małych winiarzy ale według nowej ustawy, korzystać z niego będzie dotyczyć:

 • podmiotów będących drobnymi producentami wina z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1000 hektolitrów w roku winiarskim
 • przedsiębiorców określonych w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (małych producentów wyrobów winiarskich jak wyżej)

Oczywiście nie zwalnia to małych producentów z obowiązku spełnienia wymagań sanitarnych, właściwych dla produkcji żywności. Nie zwalnia nas także z kontroli w przyszłości. Warto o tym pamiętać. Niektórzy winiarze nazbyt entuzjastycznie interpretowali istniejące już przepisy 😛

(art. 47 ustawy o wyrobach winiarskich)

 


PODATKI PRODUCENTA CYDRU

W przypadku winiarzy produkujących wina z własnych winnic, rolniczy charakter ich działalności urywa się wraz z przetworzeniem owoców w winiarni. Podobnie w przypadku cydru czy perry, działalność rolnicza polegająca na prowadzeniu sadu kończy się wraz z przeznaczeniem owoców do przerobu i dalszej fermentacji. Ustaliliśmy już powyżej, że produkcja wyrobów winiarskich stanowi działalność gospodarczą. Ogólny sposób opodatkowania będzie tu zatem właściwy wybranej formie prowadzenia takiej działalności (osoby fizyczne płacić będą podatek PIT, osoby prawne zaś podatek CIT).

Krótkiego omówienia wymaga natomiast kwestia opodatkowania wyrobów winiarskich podatkiem VAT. Materia ta regulowana jest ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535). Nieszczęściem dla konsumenta jest fakt, iż podatek VAT obciąża zawsze produkcję wyrobów akcyzowych. Cydr markowy bez cienia wątpliwości będzie zatem opodatkowany podatkiem VAT. 

Specyficznym podatkiem, właściwym dla napojów alkoholowych, będzie naturalnie akcyza.


STAWKI AKCYZY

Podstawą opodatkowania wyrobów winiarskich jest ilość tego wyrobu wyrażona w hektolitrach. Stawka akcyzy na wino wynosi w 2022 roku 191,00 zł od 1 hektolitra (100l) gotowego wyrobu. Ta stawka będzie dotyczyła też oczywiście cydrów i perry.

Polski nieład… akcyzowy

Jest jednak pewien wyjątek, który w praktyce należy traktować jako przywilej. Na cydr i perry o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 5,0% objętości, stawka akcyzy wynosi już tylko 97,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu. 


DODATKOWA PROMOCJA DLA MAŁYCH PRODUCENTÓW

Szczególnym przywilejem, przewidzianym w przepisach akcyzowych jest obniżona stawka akcyzy na napoje fermentowane wyprodukowane przez małego producenta napojów fermentowanych, która wynosi 50% stawki akcyzy.

Przez małego producenta napojów fermentowanych rozumie się w tym przypadku producenta tych napojów, który jest prawnie i ekonomicznie niezależny od innych producentów napojów fermentowanych, posiada miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją napojów fermentowanych, nie produkuje napojów fermentowanych na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców i wielkość jego produkcji tych napojów w roku kalendarzowym nie przekracza 1000 hektolitrów.

W przypadku gdy dwóch lub więcej małych producentów napojów fermentowanych współpracuje ze sobą na podstawie pisemnej umowy, a łączna wielkość ich produkcji napojów fermentowanych w roku kalendarzowym nie przekracza 1000 hektolitrów, są oni traktowani jako jeden mały producent napojów fermentowanych.

Warunkiem zastosowania stawki jest jednak:

 • otrzymanie napoju fermentowanego w wyniku fermentacji owoców, jagód, warzyw, roztworu miodu w wodzie lub świeżego lub zagęszczonego soku otrzymanego z owoców, jagód lub warzyw;
 • brak dodatku innego napoju alkoholowego, poza alkoholem dodawanym do rozcieńczenia lub rozpuszczenia środków aromatyzujących w ściśle niezbędnych dawkach tak, by zawartość alkoholu nie wzrosła o więcej niż 1,2% objętości, a dodanie takich środków aromatyzujących nie zmieniło znacząco charakteru
  produktu oryginalnego;
 • udział soku jabłkowego lub zagęszczonego soku jabłkowego, w przeliczeniu na moszcz jabłkowy, lub moszczu jabłkowego, w nastawie na napój fermentowany, nie mniejszy niż 80% objętościowych, a w przypadku przygotowania nastawu z jabłek, ilość jabłek nie mniejsza niż 5 kg na litr wody;
 • udział soku gruszkowego lub zagęszczonego soku gruszkowego, w przeliczeniu na moszcz gruszkowy, lub moszczu gruszkowego, w nastawie na napój fermentowany, nie mniejszy niż 80% objętościowych, a w przypadku przygotowania nastawu z gruszek, ilość gruszek nie mniejsza niż 5 kg na litr wody;
 • udział świeżego lub zagęszczonego soku otrzymanego z jagód, warzyw lub owoców innych niż jabłka lub gruszki, w przeliczeniu na sok odtworzony, w nastawie na  napój fermentowany, nie mniejszy niż 40% objętościowych.

Przy obliczaniu wielkości produkcji, o której mowa powyżej – podatnik rozlewający napoje fermentowane nie uwzględnia ilości rozlanych napojów fermentowanych wytworzonych przez innych producentów, przemieszczonych od tych producentów do podmiotu rozlewającego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli napoje fermentowane po rozlaniu zostaną przemieszczone między podmiotem dokonującym ich rozlewu i podmiotem wytwarzającym napoje fermentowane w tej procedurze.

Warunkiem zastosowania do napojów alkoholowych pomniejszonych o 50% stawek akcyzy jest bowiem posiadanie przez producenta tych napojów certyfikatu małego producenta.  Certyfikat taki wydaje właściwy naczelnik urzędu skarbowego na sporządzony na piśmie wniosek podmiotu, który w poprzednim roku
kalendarzowym spełniał warunki, o których mowa w konkretnych przepisach. Więcej na ten temat znajdziecie w dedykowanym wpisie poniżej:

Certyfikat dla niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych


JAK PŁACIĆ AKCYZĘ?

Co do zasady (zgodnie z art. 47 ustawy o podatku akcyzowym) produkcja wyrobów akcyzowych (a do tych należą praktycznie wszystkie napoje alkoholowe) może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Jak wiemy, jest to istotnie sformalizowany i złożony organizacyjnie reżim prawny.

Skład podatkowy jest najbardziej sformalizowanym systemem, pozwala jednak na istotny przywilej – zapłatę akcyzy na koniec procesu produkcyjnego, gdy gotowy wyrób opuszcza nasz skład podatkowy. W przypadku dużych ilości produkowanych wyrobów lub konieczności ich dojrzewania przez dłuży okres, jest to rozwiązanie wygodne i optymalne mimo kosztów i poważniejszego nadzoru.

Alternatywami jakie wprowadził ustawodawca są:

 • produkcja wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona (częste choćby przy rzemieślniczej produkcji nalewek i likierów z zakupionego rektyfikatu)
 • produkcja wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy (której wada jest oczywista – konieczność przedpłaty, czyli zapłaty akcyzy z góry)
 • produkcja mniej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, win uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych

Najnowsza ustawa winiarska wprowadziła jednak kolejny wyjątek! Mali producenci wybranych, zdefiniowanych już napojów winiarskich (cydry, perry, wina owocowe jakościowe, itd…) mogą skorzystać z systemu który zakłada zapłatę akcyzy od produktu gotowego bez konieczności organizacji składu podatkowego

W art. 47 w ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym wprowadzono wyjątek od ogólnej zasady prowadzenia produkcji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym dla każdego kto wyrabia:

mniej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku:

a)     winiarskiego, w przypadku win, biorąc pod uwagę średnią roczną produkcję z co najmniej trzech kolejnych lat winiarskich,

b)     kalendarzowego, w przypadku napojów fermentowanych, biorąc pod uwagę średnią roczną produkcję z co najmniej trzech kolejnych lat kalendarzowych, jeżeli napoje te:

 • spełniają wymagania określone dla fermentowanych napojów winiarskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c i d, pkt 2–6, 9 lub 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich oraz (nasi mali producenci)
 • są produkowane przez podmioty posiadające wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich (KOWR)

Przedpłata akcyzy dla producentów wina?


AKTA WERYFIKACYJNE I URZĘDOWE SPRAWDZENIE

Podstawowym obowiązkiem producenta jest przede wszystkim zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego. Zgłoszenia tego dokonujemy obecnie w systemie PUESC, uzyskując wpis w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych. 

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych – zgłoszenia do 30 czerwca 2021 roku

Przed rozpoczęciem działalności, producent musi złożyć do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce produkcji wniosek o urzędowe sprawdzenie, poprzedzając je odpowiednim przygotowaniem i wyposażeniem naszej przetwórni oraz sporządzeniem niezbędnej dokumentacji akcyzowej.

Dokumentami mającymi znaczenie dla przeprowadzania kontroli celno-skarbowej, które stanowić powinny załączniki do naszego zgłoszenia są:

 • plan miejsca produkcji, magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych
 • wykaz miejsc z wyszczególnieniem lokalizacji produkcji, magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych, zawierający nazwy i numerację znajdujących się w tych miejscach pomieszczeń, urządzeń i naczyń służących do wykonywania czynności podlegających kontroli celno-skarbowej
 • wykaz legalizowanych przyrządów pomiarowych z podaniem zakresu ich użytkowania oraz pozostałego wyposażenia stosowanego do przeprowadzania kontroli celno-skarbowej wyrobów akcyzowych
 • skrócony opis procesu technologicznego, sposobu magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych oraz instrukcje wewnętrznego obiegu dokumentacji dotyczącej tych czynności i przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów akcyzowych, a w przypadku prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej – instrukcja obsługi programu komputerowego
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzona działalność
 • dokumenty wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z działalnością gospodarczą podlegającą kontroli celno-skarbowej, w szczególności koncesje lub zezwolenia, zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej
 • wykaz obejmujący imiona i nazwiska upoważnionych przez podmiot osób odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im obowiązków w zakresie objętym kontrolą

Kontrola ta służy weryfikacji, czy pomieszczenia gdzie będzie odbywała się produkcja, spełniają wymogi określone przepisami. Istotnym elementem pozostaje tu sposób pomiaru wysokości należnego podatku a zatem pomiaru ilości produktu, która dokonywana może być objętościowo, wagowo lub w przepływie. Istotne jest jednak aby posiadany sprzęt służący pomiarowi posiadał stosowną legalizację.  Z urzędowego sprawdzenia sporządza się protokół, który wraz ze zgłoszeniem oraz dokumentacją dotyczącą działalności podlegającej kontroli, stanowią akta weryfikacyjne. W przypadku gdy nie są zapewnione warunki i środki o których tu mowa, naczelnik urzędu celno-skarbowego wyznacza termin do ich spełnienia, a po jego upływie przeprowadza powtórne urzędowe sprawdzenie.

Dodatkowym obowiązkiem producenta cydru jest oczywiście oznaczanie gotowych produktów znakami akcyzy czyli banderolami. W tym celu producent musi zgłosić wstępne zapotrzebowanie na takie znaki i wystąpić o wydanie banderol w potrzebnej mu ilości.

Coroczne zapotrzebowanie na banderole do 30 października


SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

Dotarliśmy szczęśliwie do momentu, w którym wyprodukowana oficjalnie butelka, z naklejoną banderolą i zapłaconym podatkiem akcyzowym może trafić na rynek. Należy pamiętać, że ciążą na nas obowiązki w zakresie informowania konsumenta o produkcie spożywczym. Realizujemy je kształtując w sposób odpowiedni treść etykiety naszego produktu. To poważna sprawa, która potraktowana zbyt niechlujnie może wpędzić nas w niemałe kłopoty. Znakowaniu wyrobów winiarskich, poświęciłem już kiedyś stosowny wpis, do którego w tej chwili odsyłam. Zajmijmy się zatem samą sprzedażą!

Etykieta cydru, miodu pitnego i win owocowych

Sprzedaż napojów alkoholowych możliwa jest po uzyskaniu stosownych zezwoleń (bardzo Was proszę, nie koncesji – te są na wydobycie ropy naftowej itp. :P).

Regulujące tę kwestię ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dzieli zezwolenia na:

 • Zezwolenia detaliczne – pozwalające sprzedawać alkohol ostatecznym jego odbiorcom
 • Zezwolenia hurtowe – na sprzedaż alkoholu podmiotom posiadającym zezwolenia detaliczne, czyli w celu dalszej odsprzedaży

Zezwolenia obu typów wydawane są odrębnie, w zależności od rodzaju napoju alkoholowego i dzielą się kolejno na następujące kategorie:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
 • powyżej 18% zawartości alkoholu

Producentów cydru  interesować będą oczywiście przede wszystkim zezwolenia dla napojów zawierających, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu. Ci, którzy produkują lekkie, sesyjne cydry mogą zmieścić się w zezwoleniu do 4,5%, korzystając przy tym nadto z preferencyjnej stawki akcyzy (przypominam, do 5% obj.). Producenci cydrów lodowych, mogą jednak niestety wymknąć się granicy wyznaczonej dla cydru (8,5% obj.) czy nawet limitowi zezwolenia do 18% obj., przez co konieczne może okazać się zakwalifikowanie napoju do innej kategorii oraz wyposażenie się w najwyższy (i najdroższy) rodzaj zezwolenia.

Zezwolenia detaliczne wydawane są przez właściwą miejscowo (dla miejsca sprzedaży) gminę. Zezwolenia hurtowe zaś przez właściwego miejscowo marszałka województwa.

Co szczególnie ważne z naszej perspektywy, zgodnie z z art. 9(1) ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości – producent napojów alkoholowych jest obowiązany do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, jeżeli zbywa swoje wyroby przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia, o których mowa w art. 18 ust. 1 (tj. posiadających zezwolenie detaliczne). Oznacza to, że producent może sprzedać swoje produkty bez jakiegokolwiek zezwolenia, jeśli sprzedaż ta odbywa się wprost do hurtownika. 

Podsumowując zatem ten wątek:

 • Chcąc sprzedawać nasz cydry wprost konsumentom – potrzebujemy zezwolenia detalicznego
 • Chcąc zaopatrywać sklepu specjalistyczne, restauracje, hotele, itp. – potrzebujemy zezwolenia hurtowego
 • Chcąc sprzedać partię produktu hurtownikowi – nie potrzebujemy żadnego zezwolenia.

UWAGA! Od 7 marca 2022 roku, mali producenci dysponują kolejnym przywilejem!

Do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi nie będzie obowiązany:

 • drobny producent wina z upraw własnych w rozumieniu art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich.
 • przedsiębiorca określony w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (czyli wyżej określony mały producent)

– który zbywa wyprodukowane przez siebie napoje alkoholowe przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie detaliczne.

(art. 44 ustawy o wyrobach winiarskich)


NAGRANIE LIVE Z PARAGRAFEM Z 26 MAJA 2022 ROKU


AKTY PRAWNE ISTOTNE DLA SPRAWY


 

 

Komentarze
 • Jeżeli jestem producentem wina gronowego bez wpisu do ceidg a chciałbym dodatkowo produkować cydr to rozumiem, że :
  1.na obydwie działalności będzie wpis do ceidg i muszę przejść na ZUS
  2.ilość wina którą mogę produkować bez składu podatkowego i ilość cydru wyprodukowanych w ciągu roku podatkowego się nie sumują ?

  • ad. 1 – nie, działalność w zakresie produkcji wina z upraw własnych do 100hl rocznie, nie musi być prowadzona w ramach działalności gospodarczej. Oczywiście oddzielanie tego gdy działalność taką i taj prowadzimy (produkcja cydru zawsze będzie stanowiła działalność gospodarczą) przysporzy nam więcej zamieszania niż korzyści 🙂 Warto zatem także i wino produkować wówczas jako przedsiębiorca.
   ad. 2 – wino, nie sumuje się się z innymi wyrobami winiarskimi

 • Jeżeli produkcją cydru (z własnych owoców) zajmie się „mały winiarz” to przedpłata akcyzy przy cyfrze będzie obowiązywała? Czy będzie z cydru rozliczał się jak z wina, czyli rozliczamy się po naniesieniu banderol. Czy do cydru trzeba kupić zbiorniki z zatwierdzaniem UM

  • Na tę chwilę tylko wino korzysta z możliwości zapłaty akcyzy od produktu gotowego, bez konieczności organizowania składu podatkowego. To zmieni się po wejściu w życie nowej ustawy winiarskiej. Co do zbiorników, to trzeba zapewnić możliwości ustalenia wartości podatku czyli w praktyce, ilości nastawu lub produktu. Akcyza przy wyrobach winiarskich liczona jest za hektolitr wyrobu. Musimy więc dokonać rzetelnego pomiaru przyrządami zatwierdzonymi przez GUM.

   • Dziękuję za odpowiedź, czyli po wejściu w życie ustawy kwestia podatku akcyzowego by się „znormalizowała”, płaciłbym ją na tej samej zasadzie jak teraz przy winnicy. Ale czy wtedy problem zbiorników też się nie rozwiąże ? Przecież w winnicach mamy zwykle zbiorniki. U mnie przy urzędowym sprawdzeniu w zbiornikach otwartych mierzyli zwykłą miarką ile cm jest od górnej krawędzi do pokrywy.

    • Mierzyli zbiorniki dla produkcji wina czy cydru? Przy winie z upraw własnych nie ma tematu zbiorników miarowych. Akcyzę płacimy od wyrobu gotowego.

   • Nie jestem rolnikiem, posiadam stary sad jabłoniowy i chciałabym produkować cydr jako mały rzemieślnik z własnych owoców. Co ustawa mówi o takim przypadku? Będę mieć takie same ułatwienia jak rolnik, który produkuje cydr z własnych jabłek? Pozdrawiam serdecznie

    • Status rolnika nie ma większego znaczenia przy produkcji wyrobów winiarskich. Ta stanowi tak czy inaczej regulowaną działalność gospodarczą. Warunki pozwalające na skorzystanie z pewnych ułatwień wynikających z własnej produkcji surowca pozostają takie same.

 • A jak wygląda sytuacja gdy chcę produkować do 10k l rocznie jednak nie posiadam własnego sadu i zakupuję owoce?

  • W artykule opisana została pełna procedura produkcji cydru oraz wskazane wyjątki dla sadowników. Tak jak powyżej tylko bez tych wyjątków zatem.

 • Czytając ustawę stanowiącą o „wyrobie i rozlewie…” przyszło mi do głowy pytanie. Czy aby móc zacząć produkować wino owocowe, cydr lub perry, należy posiadać sady, z których to pozyskiwane są owoce? Jest to konieczne? Czy można zaopatrzyć się w surowce u sadownika, w hurtowni, itp.?
  Temat produkcji win owocowych jest interesujący, co więcej, rozwojowy, jednakże takie niedopowiedzenia ustawy zapalają żółtą lampkę w głowie.

  • Nie, nie jest to konieczne. Pozwala jednak skorzystać z uproszczonych zasad w zakresie rejestracji i samej produkcji.

 • Czy sad można wynajmować od sadownika, zbierać tam jabłka, a produkcję cydru do 10000 l prowadzić pod innym adresem ? Czy fakt że trzeba mieć własne jabłka eliminuje sytuację w której oprócz sadu własnego/wynajmowanego dokupuje się część surowca?
  Z góry dziękuje za informacje i wskazówki co zrobić aby nie być sadownikiem z plantacją jabłoni a produkować cydr do 10 000 l rocznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Formularz

Chcesz zadać pytanie lub potrzebujesz pomocy? Napisz do mnie